Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 936 )

Een request voor Lucas Ttsma, tc Leeuwarden, onder opgave van deszelfs patriottifche gedragingen, verzoekende, om bij voorkomende gelegenheid met

eene of andere bediening begiftigd te worden. Is

voor notificatie aangenomen; cn den fuppliant geplaatst op de lijst der follicitanten.

Een request voor A. Roebels, Piet van Waijen en J. Lammcrts, Hufaaren in dienst deezer Republiek, verzoekende brieven van voorfchrijving,, om na rato van hunnen Corporaal Schcrnikau, gefavorifeerd te worden wegens hun goed gehouden gedrag tot mede demping' der oproerige bewegingen in Kollumerland.

— Waarop gedecreteerd is, dat offchoon deeze

Vergadering zich reeds bij misfive van den 25 Febr. 1. 1. voor de fupplianten bij heXGpmmité tc Lande heeft geinteresfeerd, als nog aan hun verzoek ten requeste zal worden voldaan, en dezelve aan het gemeld Commité gerecommandeerdEen adres voor de Bakkers te Bolsward, tendeerende, dat de laatst gearrefteerde Publicatie, nopens de zetting van het brood, weder mag worden ingetrokken , en zulks terug gebragt op den voet zoo als in 's Lands ordonnantie is gefteld en verders zodanig

als ten requeste nader is omfchreven. Is gefteld

in handen van de Burgers Hettema en Meines, op ïapport.

Een adres van den Havenchercher //• van Oudshoorn en Gjalt Lijkles, Dorprechter te Hauwlcrwijk, onderrichting vragende, hoedanig zich te moeten gedragen met betrekking tot een verfchil over het gewicht van brooden, door hun te ligt bevonden.

Is gerenvoijeerd aan het Cerecht van Oostftellingwerf, om bericht.

Een request voor. A.. Meinfma, verzoekende deintercesfie of voorfchrijving deezer Vergadering, ter bekoming van eene pretentie op den gewezen Stadhouder, ter fomma van 4542-13-5 als rest van meerdere, behalven de interesfen- ■ Waarop is gedecreteerd, met overzending van het request, gunftige voorfchrijving te doen aan het Collegie van Administratie, over de door de Franfchen aan deeze Republiek afgefcaane goederen van den Vorst van Nasfau»

ter

Sluiten