Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 939 )

nis van het gemelde Commité waren afgegeeven, en niet door den Ontvanger Westrccnen; — wierd, na lectuure, gerenvoijeerd aan de Commisfie tot de Finantien, om te dienen van advis.

De Burgers P. Kramer en E. Miedema, geëxamineerd hebbende de op gister in hunne handen geftelde Itukken van het Gerechte van Gaasterland, rapporteerden; dat zij, met betrekking tot de fchadeloosftelling van D. Êoltjes als aangeftelde Collecteur, van oordeel waren, dat die zaak geheel domesticq was en 'er niets anders in behoorde gedaan te worden, dan het Gerechte aan te raaden, om door een minnelijk accoord die zaak af te doen; — en belangende de zaak van den Burger J. Stroband, dat dezelve behoorde te worden gerenvoijeerd aan de Comtnisfie yan Gedeputeerdens, welke reeds de bewijzen in handen hebben.

Conform welk rapport geconcludeerd is, aan het

Gerecht terug te fchrijven.

Het uitgebragte rapport van de perfoneele Commislie, tot examinatie van het Oproepings Plan voor het Diftrict van Tietjerkfteradeel, gelezen zijnde; dog de Vergadering zich daar mede in alles niet kunnende conformeeren, is hetzelve, met verandering van het 39 artieul, (luidende, dat de aanftelling der DorpsCollecteurs aan de ftemgerechtigde Ingezetenen der reJpectiye Dorpen word overgelaten} het welk de Vergadering oordeelde aan de Gerechten te moeten verblijven, geapprobeerd; des dat hetzelve Reglement cle

begeerte der Stemgerechtigden in zich bevat.

De Burger Albert Tjeerds conformeerde zich niet met de conclufie, met betrekking tot de Collecten.

Hierna wierd gelezen het advis van de Commisfie tot de Finantien, op eene misfive van het Gerecht van Opfterland, houdende bezwaaren over de omfiag op de Floreen, tot vinding van kosten wegens de Justitie, onderhoud van Wegen enz. En is, conform

het advis, befloten, den voordragt van het Gerecht tot een geregelden omfiag, goed te keuren, des dat dezelve eerst ter approbatie van deeze Vergadering worde gegeeven; en verders iii dier voegen te antwoorden.

De Burger A. % C. de Eere, zich per requeste

adres-

Sluiten