Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 94° )

radresfeerende, met verzoek, dat aan hem eene fomma van 2500 gis., tegens intres van drie per cento, tot reclame van zijne goederen, volgens Publicatie van den 22 October 1795, mag worden opgefchoten; Hellende tot borge den Burger IV. A. Vis/er, ter voldoening aan een in den gepasfeerden Jaare gegeeven

appointement. Is gemeld request gerenvoijeerd

aan de Commis/ie ter examinatie der Requesten, om .fpoedig advis.

Verders wierd gelezen het rapport van de Commisfie, benoemd om de bezwaaren, proflueerende uit de affcheUing van Kerk en Staat, te examineeren, op de memorie voor de Provifioneele Volksvertegenwoordigers van het Eijland Schiermonnikoog •• (zie 4 Maart) — en conform hetzelve geconcludeerd: de verkiezing van eenen Predikant op het Eijland Schiermonnikoog, te verklaaren pure domestique te zijn, en aan de Gemeente te behooren; des dat dezelve ook verplicht zijn, om, wanneer zij het tractement van hunnen Leeraar willen vermeerderd hebben, zulks uit hunne prévé beurfen tc bezorgen.

Tot een Lid in de Commisfie van binnentandfclieCorrespondentie, wierd, in plaats van het afgaand Lid, de Burger H. Hettema, benoemd den Burger A. j. Hoabema.

Waarna de Vergadering tot 6 uuren fcheide.

TWEEHONDERD en 29de ZITTING. Donderdag den 6 April, "ï avonds ten 6 uuren. Voorzitter J. Germans.

Deeze buiten gewoone Vergadering, hoofdzakelijk belegd zijnde, om de rapporten te hooren, over de zaak, betrekkelijk de weigering der Raaden van Justitie, om aan het decreet van den 17 Maart L 1. te voldoen , mitsgaders over de vordering van fchadevergoeding; nam op de gebruikelijke wijze een aanvang.

Wordende vervolgens uitgebragt 'het rapport en prsadvis van de perfoneele Commislie, concerneerende het geen deeze Vergadering zoude behooren te •doen in het voorhanden zijnde geval met den Raad

vai>

Sluiten