is toegevoegd aan je favorieten.

Dagverhaal der handelingen van het provinciaal bestuur van Friesland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 99 3

Fch request voor A. Verreist, verzoekende met ds inwooning in het Fraterniteits-huis begupftigd te worden, geleezen zijnde; — wierd aan de Commisjie van Cecklmtcerdcns gerenvoijeerd. .

Is ook nog geleezen een request voor Gecommitteerden van de Doopsgezinde Gemeente te Leeuwarden, verzoekende ipoedige en gunftige dispohtie op hun voorig request over de dimisfie van hunnen Leeraar A. Staal, of inmiddels ten minftcn furcheance. — Waarop door de Commisjie ter examinatie der Requesten wierd uitgebragt haar rapport en advis, op het voorig in haare handen geftelde request van ophemelde Gecommitteerden: (zie 21 Julij 1.1.) adviieerende om die zaak huishoudelijk te verklaaren; dan de Vergadering vond goed, beide requesten om nader rapport aan dezelfde Commisfie te renvoijceren.

Hierna produceerde de Commisfie van Ftnavtten, ter voldoening aan het decreet van den 25 Julij 1. h* eene concept Publicatie, opzigtens de vernietigde eri veranderde impofitien, mitsgaders de affchafring der

hoofdgelden. ■ Dewelke geleezen en in deliberatie

genomen zijnde, gearrefteerd wierd; voorbehoudenS nader onderzoek omtrent twee pointen, over de linnens en het pasfagie-geld op de rijdtuigen, ten aanzien van bewoonders der grenzen aan de Fahdkant.

Wordende de Vergadering inmiddels voor eenige oogenblikken geadjoiirneerd.

Bij de wedsr-opening der delibcraticrt, in overweging gegeeven zijnde, dat zich eene aanmerkelijke ftrijdigheid opdeed in de Proclamatie van de Nationaale Vergadering, over de bijeehroeping van eene tweede Nationaale Vergadering in het 56 articul vari haar reglement, daar volgens het gemelde articul de benoeming van eene Commisfie tot onderzoek der Ge~ loofs-brieven aan de refpective Provinciaale Befitm* ren is gedemandeerd, en de Nationaale Vergadering! in haare Proclamatie zegd, dat zij uit den haare eené zodanige Commisfie zoude benoemen; — werd beflo= ten, dat deswegens de verwondering deezer Vergade* ring zal worden te kennen gegeeven, in de mislive aan de Nationaale Vergadering , over de ftearming in zofrtmige Kiezers vergaderingen plaats gehad hebbrhde.^