is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van het provinciaal bestuur van Friesland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< "9 )

NEGEN-e^n- DERTIGSTE ZiTTING.. Dingsdagden 15 Augustus, 's morgens ten 11 uuren. Voorzitter K. J. Hobbema.

Op de gebruikelijke wijze werd deeze Vergaderinggeopend ; en zijn de notulen en befluiten van de voorige Zitting gerefumeerd en goedgekeurd.

Ook is gerefumeerd en vastgefteld de Publicatie, waarbij de inftructie voor de Keurmeester der dekhengften word ingetrokken.

Verders overgaande tot de leezing der ingekomene ftukken, wierden ter deliberatie genomen:

Eene misfive van de Nationaale Vergadering, gedagtekend den 7 deezer maaud, dienende in antwoord op het point der misüve deezer Vergadering van den 5 der lopende maand, over de Commisfie tot examinatie. der Geloofs-brieyen; betuigende de Nationaale Vergadering, dat, na haare Vergadering is geconftitueerd geworden, geene Gewestelijke Commisfie ten gemelden einde, volgens het 56 articul van het reglement,, meer kan te pas koomen; en dat zij dus dat gedeelte van opgemelde misüve tct geen point van deliberatie

had kunnen maken. Dezelve is voor notificatie

aangenomen.

Nog eene misfive van de Nationaale Vergadering en decreet van den 11 deezer, waarbij i°-verklaard word„ dat de verkiezing van een Reprefentant en Plaatsvervangers te Sneek, door 29 Kiezers, indien'er geene andere redenen existeeren, wettig gedaan is; en ten eden verzogt, om aan dtCommisfie ter examen der Ge* loofs-brieven ten fpoedigften te doen toekomen een authentique proces verbaal van de gehoudene Grondvergadering te Ee en van de Kiezers vergadering te Dokkum, enz. Waarop is gedecreteerd, het eerfte point te houden voornotificatie, en de Commisfie tot de Correspondentie conform het verzoek, in het. tweede point vervat, te gelasten en te authorifèeren.

Eene misfive van het Commité van algemeen welzijtk der Stad Utrecht, zich interesfeerende voor, eenen Burger M..F. Ounen, koopman aldaai, wegens de benadering van goederen, welke dezelveuis Groningen.

K. 4 daae