is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van het provinciaal bestuur van Friesland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 447 )

van den 7 Dcc. 1. 1. berichtende, dat het Commité hun had gequalificeerd tc verzekeren, dat de door hun gevraagde 25000 gis. tot finale afbetaling deiEensgezindheid, zal vei'ftrekken in mindering deiquota van dit Gewest op de petitie van 40 millioen ; en verders, dat zij bij refolutie van het Commité van den 11 Dec. j. 1. geauthorifeerd zijn, om provifioneel ordonnantie en quitantie te pasferen, tegens acquiten van den Ontvanger Generaal te verwisfelcn, voor alle fournisfementen in vermindering der quota's aan hun te doen. Waarna het, den 7 Deo.

1. 1. uitgebragt en in advis gehouden rapport van de Commisjie van Finantien, over de verzogte 25000gis. gelezen en weder in deliberatie genomen zijnde: — is gedecreteerd, aan het verzoek te voldoen; cn dat voorts copia van opgemelde misfive zal worden gefteld in handen van de genoemde Commisfie, om, ten aanzien van het laatfte point, te ftrekken tot informatie.

Eene misfive van het Gerecht van Leeuwarderadeel, te kennen gevende, dat een Burger had geprotesteerd tegens de gedane ftemming en verkiezing van een dorps Collecteur, ter invordering van de extra belasting op de vastigheden, den-r Maij 1797 ingegaan; en verzoekende, dat de Vergadering dit gelieve te decideren, echter hun hangende de deliberatien te authoriferen, om den benoemden perzoon provifioneel in functie te ftellen. Welke mislive is gerenvoijeerd aan de Commisfie tot de Correspondentie , om op morgen te dienen van confideratien en advis.

Een request voor T. Radfima, Predikant te Kempens en Teerns, verzoekende gelibereerd te worden van het fournisfement in de jongst gearrefteerde geldhefling van twee pro cento, wegens de Pastorie-goederen , welke hem tot tractement verftrekken. .

Dit verzoek is, volgens het decreet van den 29 December 1. L, geaccordeerd.

Een request voor Pieter Hyltjes c. f. te Holwerd, verzoekende, om aangevoerde redenen, confent tot het oprichten van eene Chicoreij Fabriek, in eene door hun daartoe aangekogte huizinge, —— Is gefteld