is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van het provinciaal bestuur van Friesland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 45° )

den Raad der Justitie, opzigtelijk de werkzaamheden van den fubftituut Graphier en Ontvanger der Cancelarije gerechtigdheden: (zie den 15 December L 1.) advifeerende, om tot gelegener tijd den post van Graphier als nog vacant te houden; en verders, 000-:-: over het jaar, ter dispofitie van den Raad te ftellen, voor de gczamentlijke Secretarie-bedienden van den Hove, boven derzelver gewoon tractement, en daarvan de verdeeling aan den Raad over

te iaten. En werd hetzelve rapport gehouden

in advis, tot aanftaande week; zullende inmiddels bij den Kamerbewaarder ter lezing van de Leden berusten. ,

No o- werd door de Commisfie van Gedeputeerdens, geadvïfcerd op het request van //. Tuinhout, om zijne reeds «rereclameerde goederen tc mogen in bezit neemen, als hebbende de vereischtc penningen, zonder bezwaar van 's Lands kasfa, thans in gereedheid: fzie den 20 December 1. 1.) dat haar het verzoek billijk voorkwam; echter vooraf het bericht vanparfhij zoude behoren te worden ingenomen, ten einde hunne redenen van oppofitie te wceten. Waarop

gedelibereerd zijnde, is goedgevonden cn verftaan, Se Commisfie tot de zaak der Schadevergoeding te gelasten, omme, na parthijen gehoord te hebben, nader te dienen van confideratien en advis.

Den' Burger T. H. van der Meer voorgedragen hebbende, dat de Gerechten geauthorilecrd worden, om, in kas van fuspicie in de aangave der 50 pennino-, de briefjes te openen, en zulks gegrond oordeelende, zodanige briefjes als dan, met de redenen van verdenking, aan de Commisfie van Gedeputeerdens over te zenden. Is goedgevonden, hetzelve voorftel te renvoijeeren aan de gemelde Commisfie , om dien aangaande op morgen te dienen van confideratien cn advis.

Waarna de Vergadering is gefcheiden.