Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5i8 )

dende ten blijke daarvan copia qualificatie over. —— Is aangenomen voor notificatie.

Eene misüve van het Commité van Toeverzicht te Sneek, zich beklagende over het Gerecht aldaar, het welk hun had laten infinuceren, dat zij hun in 't toekomende niet meer als Leden van hetzelve zouden rcfpectcercn, grondende het Gerecht haare genomene mefure, deels op de Proclamatie van den 22 Januarij 1798, deels dat wel aan haar maar niet aan het gemeld Commité aangefchreven was , om in haare functien te continueeren. De Vergade¬

ring deeze misfive, gelijk mede die van den Gerechte van den 5 Februarij 1798, te kennen geevende, dat goedgevonden heeft het Commité te ontbinden cn voor vernietigd tc verklaren, in aanmerking génomen hebbende, heeft goedgevonden, dat zoo wel aan den Gerechte, als aan het Commité bij misfive zou worden gerefcribcerd, dat wel is waar het Gerecht, uit kracht der Proclamatie thans aan dc Conftitueerende Vergadering verantwoordelijk gefteld is, evenwel hetzelve door gemelde Proclamatie niet word gerechtigd om het Commité te disfolveeren; het Intermediair Adminiftratif Beftuur wel_gcwenscht had, dat het Gerecht die zaak bij provifie zoo gelaten had, als zij thans was, ter voorkoming van verwijderingen, tc meer om dat de werkzaamheden van het Commité zig alleen bepalen tot het huishoudelijke van de Stad Sneek, en de Proclamatie zonder uitzondering vordert, dat alles bij provifie blijft in ftatu-, tot dat door de Conftitueerende Vergadering nadere fchikkingen zullen zijn beraamd; radende dus tot voorkoming van verwarringen, dat het Commité het welk dog met den 1 Februarij 1798 moest afgaan, zig zeiven befchouwe als gedefungeerd.

Is gelezen de requeste voor Fokke Steen/ma te Bolsward, nogmaals infteerende, dat hem, uit hoofde der op handen zijnde executie, de beloofde 1000 gis. bij anticipatie uit 's Lands kas mogen worden verfchoten, of op eene andere wijze mag worden gered. En geconfidereerd zijnde, dat de fuppliant geene genoegzame borg heeft gefteld, is befloten deszelfs verzoek te wijzen van de hand.

Ge.

Sluiten