Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 519 )

Gelezen zijnde de requeste voor P. Nota Predikant te Berlicum, verzoekende, dat de Commisfien van Gedeputeerdens cn der Finantien raag worden geauthorii'eerd, tot het verleenen van ordonnantie ter fomma van 137-17-: aan hem als vrugtgebruiker van de Pastorie-goederen te Berlicum, wegens het opbrengen van net een zesde cn daarna van het een vijfde gedeelte \m de een zesde zijner in qualiteits goederen. Het verzoek is geaccordeerd.

Een request voor Dirk Barénts tc Bofum, te kennen geevende, dat hij in zijne qualiteit als Kerkvoogd aan Homme Durks heeft laten opzeggen zekere zathe cn landen behorende aan de Kerk aldaar, dog dat den Dorprechter bij de opzegging vergeten hectt zijne qualiteit 'er bij uit te drukken, alwaarom Homme Durks die opzegging houd voor onwettig, verzoekende deeze plaats publiek te mogen laten verhuuren. Is gerenvoijeerd aan de Commisfie van

binneniandfehe Correspondentie, om te dienen van advis.

Ook wierd gelezen de requeste voorde Compagnie Jagers der gewapende Burgermacht te Leeuwarden , verzoekende dat den Burger Pieter Tsbrand, .n\s Capitein d Arms bij hun geplaatst zijnde, cnwaarfchijnlijle dien post zullende moeten quiteeren , uit hoofde der verlegging der Chergers, waartoe hij behoord, aanftaande is, alhier als Cherge mag blijven fungce-

ren, en dus zijn tijd mag worden verlengd.

En is ter finale dispofitie gerenvoijeerd aan de Commisfie van Gedeputeerdens.

Een request voor SJoerd Pieters Kofiefchipper, woonachtig op 't Veen, te kennen geevende, dat hij door den Raad van Justitie, uit hoofde van het wangedrag zijner echte Vrouw Aaltje Meines, wettig van haar gefcheiden is, en verzoekende weder te mogen trouwen met een andere Vrouw. Gerenvoijeerd aan de perfoneele Commisfie, beftaande uit de Burgers Klaas Igles, Eifinga cn Germans, om te dienen van advis.

Is gelezen de requeste voor de Ingezetenen van Kootftertille, nogmaals infieerende, dat dc be1'noci jing hunner wallen voor de eerftemaal op 's LandsKk 4 kos-

Sluiten