Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C )

van zij voor een gedeelte reeds eigenaar was, zijnde de Commisfie van advis, dat het request behoorde te worden geappointeerd: in deezen kan niet worden

getreeden. Conform geconcludeerd,

Advis van de Covimisfie yan Finantien op de requeste van £. Oostenveld te Koudum, verzoekende vrijgefproken te worden van de voldoening der ordinaris omflag tot een ggl. op elke floreen, leggende op zijn zathe en landen te Molquerum; de Commisfie was van advis, dat dit verzoek diende te worden afgeweezen met nihil; en belangende het verzoek van het Gerecht zelve, om namelijk te mogen weeten of de floreen, fchietende met goed recht, de betaling en befteding der deels kosten, ten genomen einde mogen weigeren, ja dan neen? is de Commisfie van gedagten, dat deeze weigering mede geen plaats kan hebben, voor dat deswegens'eene generale fchikking zal zijn gemaakt. —»— De Vergadering ook dit gedeelte van het advis in overweging genomen hebbende, heeft zig daarmede insgelijk vereenigd.

De Commisfie tot de binnenlandfche Correspondentie bragt weder ter tafel alle de ftukken betrekkelijk B. Tniuinga, en was van oordeel, dat dezelve zeer ten onregte aan haar waren gerenvoijeerd, maar wel degelijk een point van deliberatie moeiten uitmaken voor de Raad van Justitie, alzoo zij behelsden injurieufe uitdrukking van B. Tuininga tegens het Gerecht

van Harlingen gedaan. De Vergadering deeze

zaak in ernstige overweging genomen hebbende, heeft de gemelde Commisfie geauthorifeerd, om de ftukken weder ter hand te ftellen aan den Raad van Justitie, alzoo zij daar behoren en aldaar door een rechterlijk uitfpraak dienden afgehandeld tc worden.

Hiermede fcheide de Vergadering.

.HONDERD en 45fte ZITTING. V>ydag den 9 Febrttary, V morgens ten 11 uuren. Voorzitter J. J. Tinga.

De Vergadering op de gewoone wijze geopend Kk 5 zijn-

Sluiten