Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X m X

en Alkmaar, zich met het advis der bovengemelde vyf Leden niet geconformeerd, maar in tegendeel vermecpd hadden, dat de zaak uit een geheel ander oogpunt behoorde te worden befchouwd; e.n ten dien einde geremarqueerd, dat, gelyk het principaalepoincttcn dezen in quaastie hier in beftond, of in de Refolutie van Hun Edele Groot Mog. van den 10 Augustus laatstleden verandering moest worden tocgebragt, zo ook, naar de gedachten van Hun Heeren Gedeputeerdens , in de beöordceling van het zelve poinft tot een bafis moest gelegd en nooit uit het oog verlooren worden , dat Hun Edele Gr. Mog. by die Refolutie dadelyk hadden gemanifesteerd hoogstderzelver enixe wil en begeerte, dat van hunnent wegen onderzoek moest gefchieden naar de fource van het voorgevallene te Rotterdam , en van het aldaar fubfifteerend ongenoegen en wantrouwen.

Dat hoe zeer ter bereiking van het voorfz. generaal en onveriinderlyk but, ten opzigte der wyze van behandeling, by de gemelde Refolutie was voorfchreven een politicq en gemeenfchappelyk onderzoek van Heeren Gecommitteerdens van Hun Ed. Gr. Mog. en van de Magiftraat der Stad Rotterdam , zulks niet belette, dat die voorgefchreven wyze van behandeling door den Souverain kon worden veranderd , wanneer op goede gronden wierd gpdemoKttrecrd, dat dezelve ter bereiking „., van

Sluiten