is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van stukken, betrekkelyk tot het zenden eener commissie van [...] de heeren Staaten van Holland en Westvriesland, naar Rotterdam. Tot het onderzoek naar de [...] oneenigheden [...] in den jaare 1784

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 196 X

deleden ■ geweest zyn van het Corps Vrywillige Schutters, 't welk door Uw Edele Groot Achtbaaren op den fcsften April 1783 gepermitteerd, doch op den 8ften Mey 1784 weder vernietigd is, hebben geconcurreerd en helpen eflectueeren, dat in naam en van wege de mecfte Leden van dat Corps, aan Uw-Edele Mogenden en Edele Groot Achtbaaren, op den 4den Maart laatstleeden, by Requeste is gedeclareerd geworden , dat zy bereid waren , van alle inlïantien tot herftel van hun Corps af te zien , en, zonder onderfcheid , welke .qualiteiten zy bevoorens in de Schuttery hebben bekleed, of uit welken hoofde zy daar van reeds zyn ontflagen of vrygefteld, zich op nieuws als Schutters te engageeren, en den Eed, daar toe ftaande, af te leggen, indien, en zo dra de Schuttery op die of dergelyke wyze, als by het voorfchreeven Project-Reglement is voorgefteld, wordt ingericht.

En dat de Ondergeteekenden, voor hftn zeiven en hunne Principaalen, en wel fpeciaalyk, als ten dezen reprefenteerende die hunner Mede - Requestranten , die geene actueel fungeerende Leden van de Burgerwacht zyn , en niet behoord hebben onder het voorfchreeven geweezen Corps Vrywillige Schutteren, en dus in de twee evengemelde Adresfen niet begreepen zyn, zich nu verplicht hebben .gevonden, en by dezen de vryheid neemen, het Gecombineerde Collegie van Uw Edele Mogenden

en