Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 435 X

EXTRACT uit de Refolutie» yan de Heeren Staaten van Holland ende West- Vriesland, tri hun Ed, Groot Mog. Fergaderinge genomen op

Vry dag den 19 April 1785.

Ontvangen een Misfive van Burgemeefteren en Vroedfchappen der Stad Rotterdam , gefchreveu aldaar op heden, Waar by aan hun Ed. Cr. Mog. toezenden een Copie Authenticq der Refolutie , den 11 dezer by de Vroedfchap derzelver Stad genomen , tot verzoek aan Burgemeesteren, om van de Confideratien" en het Praeadvis van de Heeren* IIunEd. Groot Mog. Gecommitteerden aldaar, tot nader adftructie hunner Misfive ten aanzien van een different met de WetHottderfchap% over de wyze van het te doene onderzoek en tot refutatie der gronden ,by het Bericht der Magiftraat geallegeerd, in het Hollandsen Befoigne van den 1 dezer gefuppediteerd, aan het Collegie van de Wethouderfchap kennis te geven , en by hetzelve, uit naam der Vroedfchap te infteeren, om hunne devoiren zoo veel mogelyk aan te wenden, dat 'er ten fpoedigften een bekwaam expediënt of conciliatoir met voorfz. Heeren Gecommitteerden werde geconfta-

teerd.

Sluiten