is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van stukken, betrekkelyk tot het zenden eener commissie van [...] de heeren Staaten van Holland en Westvriesland, naar Rotterdam. Tot het onderzoek naar de [...] oneenigheden [...] in den jaare 1784

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X ?s X

gezegd, en vooral gevoegd, by het vragen var, confideratien en advifen, door Burgemeefteren en Regeerders 'dezer Stad, aan of van Collonellen en Capiteinen, bragten hunne Vergadering tot meerdere en meerdere confidentie , zoo als dezelve zich dan ook meer dan een Eeuw geconlerveerf heefty en by de Regering is erkend geworden.

Wy zullen eenige blyken van die erkentenisfelaten volgen.

Wy vermenen, dat de onderfchcide Refolutiën van den beginne der vorige Eeuw, waar in alleen van de Capiteinen gefproken wordt, zo als dat by de Capiteinen was', den ontvangst van den hal verf

afflag van de Visch; dat zy Capiteinen belast

waren, met de reparatie van den Doelen; :

dat de overfchot van dien ontfangst was, voor

hunlieder Krygsraad &c. airede doen zien ,

dat die Capiteinen, in dien tyd, een byzonder Collegie conftitucérden: in gene van dien wordt althands een enkel woord * van andere Officieren 9 het zy Lieutenants of Vaandrigs gefproken. — maar wy zullen duidelyker bewyzen vinden.

Uit de Notulen van de Weth, in dato 24 Mey' 1672. blykt dat Commisfarisfen van Hun Ed. Giv Achtb. rapport doen , aangaande zekere abuizen , waar omtrent zy, na alvorens daar op ingenomen te hebben , de confideratien van Collonellen, van opinie waren dat &c.

22 April 1673, word 'er by de Weth eene Gommis-