is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van stukken, betrekkelyk tot het zenden eener commissie van [...] de heeren Staaten van Holland en Westvriesland, naar Rotterdam. Tot het onderzoek naar de [...] oneenigheden [...] in den jaare 1784

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( aai ):(

lijk de I5nrger - Schutters; namelijk, met opziclit op kleinigheden, Geldboetens te (lellen; op zaken van meer gewicht, de ambitie en simulatie op te wekken; en omtrent de erntligfle en gevaerlijkfte Kxpeditien , een allervolkomenst vertrouwen op derzelver Hoofden en Aenvoerders bij den ondergefchikten Burger-Schutter te doen ftand grijpen.

Dat vertrouwen nu , zal het befiencJig zijn . moet niet beftaen in een blind prxjugé, maer in een op reden (leunende overtuiging , niet enkel van de goede intentien , maer ook van den moed en de ftandvastigheid, van de voorzichtigheid en van de Militaire of Schutterlijke kundigheden der Opperhoofden.

Nog moet 'er iets bijkomen, doch 't welk uit het evengemelde vertrouwen, wel gevestigd zijnde , van zelfs volgt: een zekere lust en pasjie voor den dienst, en een achting , welke tot een zekeren graed van liefde opklimt, en den Burger-Schutters aen de Perfoonen der Opperhoofden, en dezen reciproce aen hunne Manfehappen, attacheert en verbindt.

Dit is geheel iets anders , als met elkander vriendelijke Converfaiie en gemeenzaeme drinkpar;ijtje«

te houden, en kan langs dien weg, waer op

men dat tot heden gezocht heeft, nimmer verkregen worden. Zulk een Harmonie, als bl. 4 der Memorie befchreven wordt, uit enkele beleefdhe-

den