Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 220 }:C'

drigs, te famen , of door ene Commisfie, arbeiden , aen de reforme der overige defecten der tegenwoordige Schutterij, door de Gecommitteerde Schutters reeds aengewezen , of door des kundigen nog verder aentewijzen , cn men zal 'er wel ras de aengenaemfte gevolgen , voor de Regeering zelve, uit geboren zien, wijl dezelve dan in de uitvoering hunner belluiten , ter bevordering vau de rust en veiligheid der Stad, gerugfteund zal zijn door een Ligchaem wel geïntentioneerde, wel gewapende en wel geöcffende Burger- Schutters; die in allen opzichte het vertrouwen hunner Regenten waerdig zijn, en zullen tragtcn te blijven. — En dan zal 'er juist voldaen zijn aen het heilzaem oogmerk van eeninftituet ten eeuwicrndaue.

IV, Wat de Verbeteringen, door de Gecommitteerde Schutters, bij derzelver Request cn Memorie , geprojecteerd, aengaet, dezelve kan men fplitzen in meer en min gewichtige. —

De eerfte hebben de Onderg. overgenomen , bij hun advijs, in den Krijgsraed ingebragt, cn hier voren , bl. 5, (*; ter neder gefield , waertoe zij kortheidshalve de vrijheid nemen zich te refereeren. —~

De verdere zijn van dien aert, dat ze best ea ligtelyk gereguleerd zullen kunnen worden ia mondelinge. Conferentien, tusfehen Iieereu Gecommitteerden , 't zij van het Gecombineerd Col-

legie s

(*) Zie hiervoor bladz. 150, 15- en 1,5;,.

p a

Sluiten