Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 355 X

teer veel effect zou hebben, om deze zaak tot

een gelukkig einde te brengen» De Wethouderfchap befloot dan ter gecombi*

lieerde.Vergadering te declareeren ,

Dat zij met Hun Ed. Mog. inlterhmen-^. de, dat de verbetering der Schutterij een voornaam middel kon uitleveren, tot bevordering van rust en vertrouwen binnen deze Stad, mitsdien van oordeel Waren, dat zoodanig eene verbetering niet te fchie lijk kon ondernomen worden, en dat, hoe zeer zij vermeenden, dat aan hun binnen deze Stad als Wethouderfchap ontegenzeggelijk toekomt het regt en de faculteit om directelijk de nodige voorzieningen te doen en over alletleie Onderwerpen, Keuren en Ordonnantie n te doen emaneeren, zij echter , bij aldien Hun Ed. Mog. konden goedvinden, om zoo fpoedig doenlijk het werk der Schutterije, en het beramen der middelen tot redres van dezelve met en benevens Hun Ed. Gr. Achtb. bij de hand te nemen, zeer gedisponeerd waren, om de verzogte ouverture te geven en de deliberatien over het voorfz. overgeleeverde Plan , ( 't welk echter allen fpoed vereischte) provifioneel in den hare te /laken, terwijl zij over dat onderwerp alvorens zeer gaarne de gedachten van Hun Ed. Mog. wilden hooZ £ ten,

Sluiten