is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van stukken, betrekkelyk tot het zenden eener commissie van [...] de heeren Staaten van Holland en Westvriesland, naar Rotterdam. Tot het onderzoek naar de [...] oneenigheden [...] in den jaare 1784

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 443 X

cesfivelijk geprofequeerd, zoo met het innemen van de confideratien van Collonellen en Capiteinen op het ontwerp eener verbeterde Schutterij, door de meergemelde gecommitteerde Schutters, ingevolge de hun verleende permisfie, ingeleeverd; ais door het decerneeren van een Befoigne uit de meergemelde Gecombineerde Vergadering , om alle de ftukken relatif tot de redresfen in de Schutterij te examineeren, en de Vergadering van deszelfs confideratien en advis te dienen. Tot dat eindelijk van wegen hetvoor-

fchreve Befoigne op den 13. December zijn uitgebragt twee differente Rapporten, een door de Meerderheid der aldaar voorzittende zes Leden, en een door de overige drie Mede-Leden; op welke Rapporten, na dat dezelven met alle de Rukken daartoe relatif zoo bij ons als bij de Wethouderfchap ter particuliere deliberatie waren 0vergenomen', dan ook op den 28. December laatstleden, in de Gecombineerde Vergadering is gevolgd het nemen van die Refolutie, welke de Meerderheid der Vroedfchap met de epithete van fin. gullere en illegale demarche gelieft te beftempelen.

Uit dit fuccint expofé is het manifest, en het zal dus geen breeder betoog behoeven, dat ten minften de Wethouderfchap federt den a8. December 1784., altoos in hetzelfde begrip gedaan beeft, waarin wij van den aanvang onzer Gommis-