is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van stukken, betrekkelyk tot het zenden eener commissie van [...] de heeren Staaten van Holland en Westvriesland, naar Rotterdam. Tot het onderzoek naar de [...] oneenigheden [...] in den jaare 1784

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 445 )

èölbeid der Vroedfchap ten dezen uitgemaakt heb» ben, in een licht te moeten plaatfen, het welk' voorzeker daar over zeer weinig luister zal ver-

fpreiden; maar - dewijl wij het ons altijd tot

een pligt geacht hebben, om voor U Ed. Groot Mog., als onze Hooge Committenten , niets te mo= gen verbergen en integendeel alle onze bevindingen -—• en gevoelens rondborstig open te

leggen, - zoo zullen wij ook ten dezen U

Ed. Gr. Mog. infbrmeeren:

Dat drie der thans klagende Vroedfchappen van der Hoeven, van Beeftingh en Croeninx, tot de maand Meij 1785., in de refpective qualiteiten van Hoofd-Officier en Burgemeesteren, Leden van het Collegie der Wethouderfchap geweest zijnde, in die relatie fesfie in de Gecombineerde Vergadering gehad hebben, niet alleen op den 28. Becember '1784., wanneer gemelde Collegie van de Weth in de Gecombineerde Vergadering ge le* clareerd heelt, met ons te zullen concurreeren tot het beramen van de middelen ter redres der Schutterij f maar dat ook, in hunne tegenwoordigheid en met hunne concurrentie, diverfe deliberatien o/er dit onderwerp, in dezelveGecom-

1 bineerde Vergadering zijn gehouden. Ter*

wijl wij al verder U Ed. Gr. Mog. moeten onderrichten, dat de Vroedfchappen van Hogendorp, van Miertp, van Staveren en Senn van Bafell, insgelijks tot de klagende Meerderheid behooren-

de.