is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van stukken, betrekkelyk tot het zenden eener commissie van [...] de heeren Staaten van Holland en Westvriesland, naar Rotterdam. Tot het onderzoek naar de [...] oneenigheden [...] in den jaare 1784

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\

X 44<* X

&, eerst als Leden van de Vergadering van Collonellen en Capiteinen en daarna als fesfie hebbende in den Grooten Krijgsraad, aan de Gecombineerde Vergadering en het Befoigne door dezelve over de reiresfen in de Schutterij gedecerneerd, gediend hebben van hunne refpective confideratien over het Ontwerp van eene verbeterde Schutterij, door de meergemelde gecommitteerde Schutters in gekeverd, en daar door de bevoegdheid der Gecombineerde Vergadering erkend, om over de redresfen omtrent de Schutterij te delibereeren ; maar , of dit nog niet genoegzaam ware, om over derzelver gevoelens nopens die bevoegdheid te oordeelen, zoo kan het volgend uitdrukkelijk advue , daar van ten verdere bewijze ftrekken. Deze zijn de woorden waar van zij zich bedienen in hunne bovengemelde Memorie van confideratien.

„ Collonellen en Capiteinen hebben met betamelijke eerbiedigheid afgewagt, welke „ gelegenheid U Ed. Mog. en Ed. Groot ü jlchtb- het gefchikfie oordeelden, om een onderwerp van dat belang (men fpreekt hier van Redresfen omtrent de Schutterij) bij de hand te nemen, zonder den' „ loop der deliberatien van U Ed. Mog. 'ü en Ed- Gf- Achtb. fe willen interrums, peeren."

,, Dit niettegenfiaande, vermeenden zij * z*ch d& gelegenheid der Publicatie van

m. Hna