Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, July, 1794. 859

aanzie als de gevaarlykfte flappen, die tot bewerking van den gewisfen ondergang des Vaderlands kunnen gedaan worderi.

Ik wil nu, zo weinig als in het voorleden Jair , het gevaar verkleinen; de waare kennis van het gevaar is zelfs nodig , om de meest mogelyke kragt aan derefiftentie te geeven; maar, wanneer Wy de Hiftorie van Onze Republiek raadplegen, zullen Wy ómftandigheden aantreffen, by welke de tegenswoordige als uit het oog verdwyrien.

Onze braave Voorouders hebben de Vryheid en Onafhankelykheid bevogten in het midden van zulke beklemdheden, dat 'er van de meufchelyke kant geen uitkomst té wagtén fcheeri, en met dit- alles verwierpen zy alle flaaüwhartige voorflagen, die hun gedaan wierderi; zy rekenden het nog veel veiliger de gevaaren van den Oorlog te tarten , dan door een geveinsde Vreede bedrogen te worden; zo lang Koning Philips en zyne Aanhangers als Vyanden moeiten aangemerkt worden, hadden Onze Voorouders zig alleen te verdedigen tegen önenbaar geweld ; maar, wanneer de Vyanden, in fchyn, Vrienden en Broeders Waren geworden, zouden de Wapenen van bedrog, verleiding en omkooping oneia • dig gevaarlyker werktuigen zyn geweest, dan dié van den Oorlog.

Of zouden ook de tegenwoordige ómftandigheden erger zyn dan in het Jaar vin (67^, toen niet alleen enkele »Steden, maar drie van de Provinciën van het Bondgenootfchap, door den Vyand waren bverheerd ; of in het Jaar 1747 , toen geheel Staats^ Vlaanderen en het ilerke Bergen op den Zoom verlöreü was; of eindelyk in het Jaar 1703, waar van de gebeurtenisfen nog versch in ieders geheugen liggen? hebben Onze Voorouders of Wy, toen den moed niet verboren, hoe zeer zoude men zig tegenwoordig niet fchuldig maaken aan lafheid, indien Wy de verdediging van den Staat met ilappe handen aangreepen.

Vcrgelyken wy de middelen ter verdediging 4 M m m dief

'sGra--

venhage.

Voor ft el van den Prins Erfftadhouder.

Sluiten