Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, OStober. 1794. 1343

geldmiddelen, maar dat ik daarin van den beginne af aan gemeend heb te moeten vinden Mefures, die vroeg of Iaat tot 's Lands onheil moesten uitloopen; wyders, dat ik al aanftonds na de verklaring van den Oorlog tegen den Heere Stadhouder, door de Nationaale Conventie van Frankryk, van gevoelen ben geweest, dat men door gepaste negotiatien of onderhandelingen, de fataale gevolgen van den Oorlog moest tragten voortekomen, of te verminderen; dit alle» ikan blyken uit de notulen van U Edele Groot Achtbaare vergaderingen, terwyl ter lelver tyd eene onbevooroordeelde Nakomelingfchap daat uit zal kunnen zien, dat U Edele Groot Achtbaaren, immers de meerderheid van dien , «onflantelyk gemeend hebben in die mefures er maatregelen 's Lands en Stads behoud te kunner zoeken en vinden.

Dit is zelfs zo verre gegaan, Edele Groot 'Achtbaare Heeren! dat U Edele Groot Acht[baaren , volgens myne begrippen , tegen de ierde van de Regeering, ja tegen's Lands oude IConftitutie aan, by het begin van dien Oorlog, ieenè algemeene en onbepaalde last aan' de Gedeputeerde ter Vergadering van Holland gegeven hebt , tot de aanftalte van de zyde dezer Republiek tot den Oorlog tegen de Franfche Na< tie.

Ik heb my destyds tegen die Refolutie vugte. loos verzet, hoezeer dezelve Ref iutie i.oesi jgeoordeeld worden, zo als ik zeg, diredelyt iaanteloopen tegen 'sLands oude Regeeringsform 'Er was tog, Edele Groot Achtbaare oeeren gelegenheid door de nabyheid van de Stad, me ide reödentie van den Souverain, om van tyc ttot tyd ruggefpraak met de Gedeputeerden te I houden , en het is uit de gefchiedenisfen var iocs Lard maar al te zeer békend, hoe huiverig (onze voorouders altoos geweest zyn, om zuil teene plenaire magt, waar door 'sLands dier Vvvv 3 baar

Ley« den.

Declari van P. van Lelyvèld.

r

i

Sluiten