Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1344 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Ley- v

DEN..;

Dedan, van P. vau Le Jyveld.

baarfte belangen ter befchikïing van eenige wei* nige overgegeeven wierden, te deftreeren,

Het zoude my weinig moeite kosten meerdere en andere voorbeelden op te haaien, waar uit blyken zoude, dat in de behandeling van de gewigtigfte Landzaakeii, dikwyls overhaafting in dc^e vergadering' zich heeft laaten ztfn , daar het mecrmaalen gebeurd is, dat mén hm gegeven heqft aan' de. Gedeputeerden , zo'nder dat zelfs de ftukken daar toe betrekkélyk. Op eene legaale wyze ter ke.;ni?le van de leden dezer Regeering waren'gêlvóinen'.

In het midden vahzüike gewigtige tegenftry. dighecten, is* myn hart over 'sLands toenemende rampen en onheilen bewoogen geworden; ik heb naar middelen, naar wegen, volgens myne begrippen willen omzien , om ons dierbaar Vaderland'«7 zynen vegen toeftand te redden , en ik heb gemeend", dat ons niets overfchoot, als om op de best moogiyke wyze , middekn uit te denken, tot het bekomen van eenen gewenschten vreede met de Franfche Natie.

Ik heb van deze myne cogmen;eh op den 3! July laatstleden reeds een' voorftel gedaan , ter Vergadering van U Edele Groot Achtbaare, en E,a herhaalde pogingen, onnodig ter vermydihg van rancunes te dctaillèerén, heeft het n.y 'einde') yk op'den 16'September laatstleden mogen gebeuren, dac mv,n. yourllei door U Edele Groot Achtbaare in overweging is genomen.

Ik laat de gegrondheid of ongegrondheid van myn .voorftel d'aarj dan dit is zeker, dat dit, eh het volgende gcflagt , verbaasd zal moeten ftaan, dat men in het midden van eene der verderielykfte en bloedigfte oorlogen, die immer onder het menschdom gevoerd is , in.deze Vergadering een voorftel, om tot den vréde te geraaken, meer. dan anderhalve maand gefeponeerd heeft, eer men over het zelve voorftel gedelibereerd beeft,

Mets

Sluiten