Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAAR B O E K E N, October, 1794. 1345

Meer zal, meer verkies ik 'er riet van te zeg£en ; de uitflag van rnyne propofitie , Edele Groot Achtbaare Heeren 1 is by UErfele Groot Achtbaaren allen bekend, en het is die uitflag, wélke my dan ook overtuigd heeft, dat ik in de vergadering van U Edele Groot Achtbaare van geen nut meer kan weezen; dat ik my uit dezelve moet versvyderen, en van nu af aan myne : dimisüe als Veertig in Raade der Stad Leyden 1 neemen. Wel verre, dat my zouden overtuigd I hebben de gronden, die ik heb hooren Uleguee1 ren, tot algemeene verwerping van myne Proj pofhie,zo hebben my die zelve gronden meestal 1 niet overtuigd, en in bet gevoelen bevestigd, ; dat wy, 'zonder ofregtelyk en met ernst naar den 1 vrede te tragten, ons algemeene Vaderland zullen i exponeeren en bloot/lellen aan alle de verfchrikke'

Ilykfte rampen, die uit de verdere voorzetting des oorlogs kunnen en moeten gebooren worden. ' Ik ben moede, Edele Groot Achtbaare Heeren 1 's Lands rampen te zien, het ongeluk, en de totaale ruïne van zo veele myner Medeburgers te aanfchouwen , en in myne betrekking als Regent geesie middelen te kunnen aanwen-

Idèn, om die onheilen te helpen afweeren. Lang heh ik bezwangerd gedaan met het voornemen , om mynen post neder te leggen; dan ik ben altoos van gevoelen geweest,' dat, zo I lang men Land en Stad van nut kan weezen, het lafhartig zyn zoudi om deze keu?e te doen. Dit houd,op Edele Groot Achtbaare Heeren! : zo dra men overtuigd , zo dra men ten volle overreed is, dat men geen nut met.r doen kan; zo dra men weet, dat zyne byzondere begrippen diametraal aanlopen tegen de algemeene gevoeién en begrippen van hun / met Wien men geroepen •wordt,óm over'*s Lands belangen teraadpleegeii.

Deze overtuiging heb ik voor my zeiven, en ik twyffel geer. oógenblik, of deze ronde er openhartige vefklaaring zal genoegzaam &yn, Vvvv4

Leyden.

Declar. van P. van Le* lyveld»

Sluiten