Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I346 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Leyden.

om my te bevryden van alle inftantien tot de verdere waarneming van eene bediening, dia | my tot last, tot moeite, tot verdriet is gewor* den.

Ik verzoek, dat deze myne bedenkingen in de Notulen van deze Vroedfchap mogen worden geïnfereerd,en myne dimisfie,nevens ont« flag als Veertig in Raade dezer Stad Leyden aangeteekend.

(Was geteèkend,)

PIETER van LELYVELD.

De Heer Mr. P. F. van Kuffeler, gaf ' zyne redenen van afftand aldus op.

COPIE van het DECLARATOIR , gedaan door Mr. P. F. van KUFFELER, by deszelfs afftand van Zynen RËCEË* R1NGSPOST , aan de Edele Groot Achtb, VROEDSCHAP der Stad LEYDEN.

Ben 14 OStober 1794. EDELE GROOT ACHTB. HEEREN J

"Vla dat ik rypelyk den toeftand van dit, ze*^ dert eenigen tyd, zo zeer gefchokt Land heb overwogen, en daar by vergeleeken myne geringe vermogens om kragdadig mede te werken , tot verlichting van de tallooze rampen , onder welken 't zelve, tot gevoelige fmart van alle weldei kenden, gevaar loopt te bezwyken j ben ik tot het befluit gekomen , om myn ontflag als Veertig in Raade.dezer Stad te necmen.

Sluiten