Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, OSloher, 1794. 1347

Ik wil niet ontveinzen , döt deze Refolutie grootendeels uitgewerkt, of ten minden mer- ] kelyk verhaast is, door het voorbeeld van de Heeren Oud-Burgemeefteren P. jf. Marcus en Van Lelyveld, zonder wier voorlichting ik 1 my dikwerf omtrent gewigtige poincten van de-. liberatie geëmbarasfeerd zou hebben gevonden, i Ik ben niet laatdunkend genoeg, om niet het; gewicht van dezen llag te gevoelen, inzonderheid in het hachlyk tydftip, 't welk wy beleven , waarin het gemis van cordate Marnen, wier doorzicht, eerlykheid en vaderlandsliefje ontwyffelbaar zyn, niet genoeg kan fworden betreurd.

Ik zou, als. eene bykomende reden voor dit befluit, kunnen aanvoeren, dat 'er, geduurende myne Commisfie in de Admiraliteit te Amfterdam , van de maand Mey 1791 tot de maand Mey 1794» veelvuldige belluiren zyn genomen, waar mede ik my in geenen deden kan conformeeren.

Ik zou kunnen aandringen, dat 't merkwaardig voorftel ter bekoming van den zo noodzakelyken Vreede, nog den 7 dezer Maand ter Vergadering van U Wel Edele Groot Achtbaare gedaan, niet dat accueil heelt gevonden, het welk de zaak , volgens het begrip van onbevooroordeelde^, meriteerde*, dan, daar ik ern» ftig heb voorgenomen alle aanleiding tot verbittering , zo veel in myn vermogen is, te vermyden , zal ik liever daar van geen verder gewag maaken.

Ik verzoek, dat dit Stuk in de Notulen van deze Vroedfchap mag worden geïhfereerd , en myn dimisfie , nevens outflag als Veertig ia Raade dezer Stad Leyden, aangetekend.

Verders wensch ik oprechtelyS , dat eens eene betere ordere van zaken moge plaats grypen, waarin de Burgerye het volkomenst genot haaren rechten heeft, en met vernietiging Vvvv 5 van

)BN.

Declar. 'an.tAu 5 F. (".urTeer,

Sluiten