Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

135» NIEUWE NEDERLANDSCHE

Am*

stel* dam.

Public, tegen Adresfen enz,

Heeren Burgemeefteren en alle de Heeren Schee» penen, dempt» den Heer Mr. Jan Sixt Vryheer van Wimmenum, Heere van Hillegom, Vromade, enz., den Heer Mr. Adriaan Danker Valckenier, en den Heer Mr. Jan Clifford. En gepubliceert den 14 October 1794, prasfentibus den Wel Edelen Geftrengen Heer Mr. David Willem Elias, Hoofd - Officier ; den Heer Mr. Jacob Elias Arnoudsz.. Burgemeefter; en de Heeren Jan Hodshon en Jacob Bareel van Hogelanden. Scheepenen.

In kennisfe van my Secretaris, j. van der DUSSENT.

Op den 14 October, even na het aflezen dezer Publicatie, wierdt een Request, door eenige Burgers en Ingezetenen geteèkend, door 12 Commisfarisfen aan Burgemeefteren ingeleverd, 't welk uit de Leesgezelfchappen komende, eene pooging was van de geenen, welken over de tegenwoordige regeeringsvorm en beftuur niet te vreden waren, en 't welk ook van ernftige gevolgen is geweest, üog alzo het einde dezer zaak in de volgende maand November is voorgevalle», ftellen wy het verhaal dezer gebeurtenis tot dien tyd uit, om het zeiven aaneengeschakeld, en onafgebroken te kunnen mededeelen.

Zo dra was de ftap van voorgemeld Request niet bekend, of eene andere party wierdt bedagt op tegengeftelde middelen, 't Was op Donderdag den 16 October, dat twee Heeren Collonellen van de Schuttery in Burgemeefters Kamer verfcheenen zynde,

Sluiten