Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT. xix

3, uwer Leerlingen, in de Tydvoeging der „ Werkwoorden ondenvezcn, en mee be3, hoorlyken aandacht werkende, hier in „ den toekomenden tyd niet zal, maar 3, zult zou fchryven.

„ (6) Eindelyk, dat Gy den medeklin3, her j, in 't laatstgenoemde werkwoord „ rojeeren, met twee klankflippen tekent; „ daar immers het SPELDEBOEK DER ., VORSTELYKE KINDEREN , een „ Werkje» 't welk men den eerstbeginnen„ den Leerlingen in handen geeft, ons, s, bladz. 104, onderricht, dat dezelven\ al3, leen boven een' Klinker moeten geplaatst „ worden.

„ Zou ik, op myne beurt, hier niet „ kunnen uitroepen : welke in het oog „ hopende Fouten l en wel in een Ge„ fchrift , waar in men zoo breedvoerig 3, eens anders misflagen opgeeft en bejlraft. —3, Zou ik, met zeker' Dichter, niet mo= „ gen zeggen:

t t 2 # ' My»

Sluiten