Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT. xxvn

En ten aanzien van hem, die gedeelte^ jyk de Schryver van dit Werk is, en aan , wien ik het verbeteren der drukproeven toe vertrouw. Voor zoo verre de kennis, die wy van iemands gedrag hebben, ter regeling van ons oordeel over den zoodanïnigen kan ftrekken , moet ik ook dezen van den hem aangewreven laster vryfpreken. Nimmer toch zyn my eenige redenen voorgekomen , welken aanleiding tot de gegrondheid dezer befchuldiging zouden hebben kunnen geven. — 't Is waar, hy is in de dagen der verdrukking niet openlyk voor de goede Zaak uitgekomen; dan , hoe veel honderden, die wy thans als oprechte aanklevers van onzen Vorst kennen en achten, Honden toen met hem

in dezen opzichte gelyk? En heeft

hy nooit de belangens der Weidenkenden door het tekenen der Verzoekfchriften onderlïeund ; 'er zyn ook geene bewyzen i voor handen , dat hy die hunner tegenaan-

Sluiten