is toegevoegd aan uw favorieten.

Historiesch schouwtooneel van 'swaerelds lotgevallen; in het jaar 1791

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioo 13 Ij LAGE N,

opé'engedapeld door de dwaaling des volks, of de macht der Minisjers , welke nooit de macht des Konings is geweest : deze misbruiken waren niet minder noodlottig voor de Natie als voor den Monarch ; terwijl het gezag , fchoon onder gelukkiger Regeeringen niet opgehouden hebbende, dezelven aantetasten , ze echter uiet had kunnen vernietigen. Thands zijn zij niet meer: de Natie , zelve Souverain, heeft niet dan Burgers, in gelijke rechten daande ; geen oppergebieder dan de Wet; geene werktuigen dan de Uitvoerers , en van deze Uitvoerers is de Koning de terfiè :■ dusdanig is de Fi anfcht omwenteling."

,, Zij moest tot vijanden hebben allen , die in een eerde oogeiiblik van dwaaling, om perlbonüjke voordeelen , de misbruiken van het oude beduur hebben betreurd. Van daar de fehijnbaare verdeeldheid , die zich in het Rijk heeft geopenbaard , en welke dagelijks afneemt : van daar misfehien eenige ftrenge wetten , en omdandigheden , welken de tijd zal verbeteren : maar de Koning , wiens wezenlijke macht onafscheidlijk is van die der Natie; die geene andere eerzucht kent dan des volks welweezen, noch eenige andere macht , dan die hein is opgedragen , reekende zich verplicht , om zonder aarfelen een gelukkig Staatsbeduur aanteneraen, welk te gelijk zijn gezag, de Natie en de Monarchie deed herboren worden. Men heeft hem alle macht gelaten , behalven het gedugt vermogen, om wetten te maaken : hij is belast gebleven met de onderhandelingen met vreemde Mogendheden, met de zorg, omzijn Rijk te verdeedigen , en de afweering van deszelfs vijanden. Dan, de 'Franfche Natie zal 'er voortaan van buiten geene meer hebben dan haare aanvallers , en heeft van binnen