Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aS LEEVENS-SCHETS van

hij reeds vroeg'blijken van die goedhartigheid gaf, welke hem naderhand de bewondering en dankbaarheid der waereld deed verwerven. Thands verliet hij, uithoofde van zijn aanzienlijk vermogen en den zwakken ftaat zijner gezondheid , zijnen leermeester ; zeide de bezigheden van den handel vaarwel ; verhuurde zijn huis in Clapton , en betrok eenige kamers in London. Hier wijdde hij al zijnen tijd , zoveel zijn zwakke (laat toeliet , aan de uitbreiding van zijn verftand , en inzonderheid aan de beoefening der Natuur- en Geneeskunde : wetenfchappen , welke hem in het vervolg van tijd van het grootfte nut waren.

In zijne eerfte wooning werd hij niet behoorlijk behandeld, zodat hij dezelve verliet, en bij eene weduwe , Sara Loidorn , zijnen intrek nam, welke zoo oplettend en bezorgd voor hem was , dat hij haar zijne hand aanbood. De weduwe maakte in het eerst, uithoofde van het verfchil van jaaren en hun beider zwakke toeftand , eenige zwaarigheid , om dezelve te aanvaarden ; doch howard won weldra haar geheele hart, en begaf zich met Sai;a , toen reeds 50 jaaren oud , in 1753 in het huuwlijk. Hun echt was een der gelukkigften , doch duurde flechts drie jaaren , wanneer hij zijne beminde Gade van zijne zijde zag wegrukken , en ter haare eere eene fraaije grafnaald liet oprechten. Naa haar' dood fcheidde hij uit zijne huishouding; betrok andere kamers ; verdeelde zijn huisraad onder de armen ; werd Lid van de Maatfchap-

Sluiten