is toegevoegd aan uw favorieten.

Historiesch schouwtooneel van 'swaerelds lotgevallen; in het jaar 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74

HISTORIESCH

Maarneem thands des zelfs geloofsbrieven aan.

"Waarna de Gezant plegtig gehoor heeft Mj den Koning.

Gefield lieid van zaaken te Romen.

onderneemingen van dit eskader. Deszelfs verfchijning maakte vooral eenen bijzonderen indruk op het Hof te Napels , 't welk , zints een' geruimen tijd geweigerd hadde , den Heer Mackau als Fransch Afgezant te erkennen , alzo deszelfs geloofsbrieven , door het gevangenneemen des Konings geoordeeld wierden krachteloos te zijn geworden. Na verfcheiden vruchtelooze poogingen, ten einde bij het Minifterie gehoor te verkrijgen, maakte de Heer Macï kau reeds toebereidzelen om Napels te verlaaten, ' toen hij van den Uitvoerenden Raad, uit naam der Franfche Republiek, nieuwe geloofsbrieven ontving, welke thans door het Minifterie, zonder verdere tegenkanting wierden aangenomen. Vervolgens had hij ook den lyden November plechtig gehoor bij den Koning , die bevel gaf, dat de Heer Mackau als erkende Franfche Gezant, met alle achting aan zijn rang verfchuldigd , in deszelfs Staaten zou behandeld worden, en aldus van alle gekroonde Hoofden di eerfte was , die de fouverainiteit der Franfche Republiek erkende.

Te Romen heerschte wel de meeste fchrik. De Regeering had aldaar, tot gerustftelling der Ingezetenen, in de maand Odtober eene proclamatie laaten afkondigen, waarin zij verzekerde, dat de Franfchen met geene mooglijkheid eenen inval in den Kerkdijken Staat, het zij ter zee ofte lande, onderneemen konden. Thans wierd daartegen afgekondigd, dat de Franfchen welligt derwaards konden komen , met oogmerk om de fchatten van de

Kerk