is toegevoegd aan uw favorieten.

Historiesch schouwtooneel van 'swaerelds lotgevallen; in het jaar 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrede te bewerken.

h Welk afgeflagen zünde, voldoet deKoning aan alle gedaane eifchen.

Het

Fransch eskader fteekt, na een kort verblijf, wederom in zee.

En wordt door een' zwaaren flonn verftrooid.

De ItaliaanfcheMogendheden blijven over 't algemeen onzijdig.

U HISTORIESCH

den te bewerken. Dan dewijl de Vlootvoogd geen bepaalden last hadde, in eenigerhande onderhandelingen van dien aart te treden, gaf hij in een tweeden brief te kennen , dat de Franfche Natie geen vrede begeerde, dan die door haaren eigen moed en krachten was verkreegen ; hernieuwende tevens zijnen eisch, om eene fpoedige voldoening, welke ook, oogenblikkelijk , op de volledigfte wijze gegeeven, en aan alle die in zijn brief gedaane eifchen letterlijk voldaan wierdt (fc). Kort daarna ftak het eskader wederom in zee, om met het overige gedeelte der Franfche zeemacht vereenigd, het eiland Sardimërategaan aantasten, alwaar men intusfchen de noodige toebereidzelen gemaakt hadde , ten einde die onderneeming te doen mislukken. Deze kon echter dit jaar geen voortgang hebben , alzo de daartoe beftemde vloot, den ziften December van een verfchrikkelijken ftorm wierd overvallen , welke ook gelijktijdig in andere gedeelten van Europa woedde. In dezen ftorm vergingen eenige tranfportfchepen; terwijl verfcheiden oorlogfchepen zodanig befchadigd wierden, dat dezelve genoodzaakt waren in verfchiilende havens der Middelandfche zee binnen te loopen, ten einde de geleden fchade te herftellen.

Over 't algemeen zagen de Italiaanfche Mogendheden den voortgang der Franfche wapenen in de Staaten des Konings van Sardiniën, wel met geene onverfchillige oogen aan , doch zij vreesden eene

Na-

09 Ziet Bijlage LIX.