is toegevoegd aan uw favorieten.

Historiesch schouwtooneel van 'swaerelds lotgevallen; in het jaar 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zwaar belegenbombardeëringvan Rijsfel.

trokken, terwijl de agteiblijvende landbewoonderen

168 HISTORIESCH

trokken, terwijl de agterblijvende landbewoonderen op zich namen, de akkers hunner ftrijdende nabuuren, om niet, te bearbeiden. Zeer veele bijzondere perfoonen booden de Nationaale Conventie geld, kostbaarheden, wapenen, en krijgsbehoeften aan , ten nutte van den ftaat , en de zucht om voor het Vaderland te flrijden, nam zodanig toe, dat , met het begin van de maand Oclober , reeds zesmaal honderd duizend Burgeren , tot verdeediging van hetzelve, gereed ftonden. Sedert la Fayette en Luckner niet langer het bevel voerden , zag men onder de Legerhoofden eene toeneemende werkzaamheid , welke ieder een verbaasde, en zelfs de levendigfte verwachting der Natie verre overtrof, ieder dag bragt te Parijs tijding aan van nieuwe voordeden, door de .troepen der Republiek behaald, terwijl deze, in verfcheiden afzonderlijke legers , onder aanvoering van Dumouriez , Kellerman , Dillon en Valence, verdeeld, de terug wijkende vijanden, op derzelver langzaamen en zeer moeijelijken aftocht, geftadig vervolgden , en noodzaakten, om alle door hun veroverde fteden en vestingen, de eene na de andere, te verlaaten , zonder in eenige van dezelve de minste tegenweer te bieden.

Aldus vielen mede Verdun en Longwij, de eerfte ftad den nden , de laatfie den ïüden October, wederom in handen der Franfchen , welke , den ziften van die zelfde maand door eene losbranding van het gefchut langs de grenzen aankondigden ,

dat