is toegevoegd aan uw favorieten.

Historiesch schouwtooneel van 'swaerelds lotgevallen; in het jaar 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B IJ L A G E Hf. 245'

van hunne Keizerlijke en Koninglijke Majefteiten waardig ïe maaken, ten einde vergiffenis te erlangen , door terftond hunne Allerchristelijkfte Majefteiten alle vxmnaalr ;ge vrijheid, eere en eerbied wederom te doen genieten.

Eindelijk aan den Koning alle zekerheid te bezorgen rin eene frontierftad zijns Koningrijks, en de middelen van zich aldaar te begeeven met zijne familie en de Prinfen ;zijne broederen, tot tijd en wijle zijne Allerchristelijkfte iMajefteit, op eene honorabele wijze kan wederkeercn in :zijne hoofdftad, om aldaar genot te hebben van het berouw zijner Onderdaanen, van de nieuwe weldaaden wel:ke hij hun zal te weeg brengen , van hun geluk, van ihunne wezenlijke vrijheid, en ook bij gevolg van hunné londerwerping aan zijn opperfte gezag.

XXXVI.

Vericlaaring der gevoelens en oogmerken vafi de Prinfen , broeders van zijne Allerchristelijkfte Majefleit , en der met hen vereenigde Prinfen van den bloede, aan Frankrijk en geheel Europa.

Hoewel het waereldkundig is, dat de vereenigde Mogendheden, welke haare krijgsbenden op de grenzen van Frankrijk verzameld hebben, geenzins den Koning, noch de Natie beoorloogen , maar alleen de oproermaakers % die den Koning , zo wel als de Natie , onderdrukken i, en hoewel de verktaaring, door den regeerenden Hertog van Brujnswjik , uit naam van hunne Majefteiten , den f Kei-