is toegevoegd aan uw favorieten.

Historiesch schouwtooneel van 'swaerelds lotgevallen; in het jaar 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

24<> B IJ L A G E N.

Keizer en den Koning van Pruisfen afgegeaven, de be-< weeggronden en oogmerken dezer geduchte vereenigde macht duidelijk ten toon fpreidt: kunnen echter de Prinn fen, broeders van zijne Allerchristelijkfte Majefleit, mits-i gaders de met hen verbonden Prinfen van den bloede, de dappere Adel, welke zich bij hen gevoegd heeft, en: de bloem der Natie, hun zelve niet vereenigen met dei vreemde Arméen, door eene oorlogsverklaaring, uit naam: van Frankrijk gedaan, in hun vaderland geroepen, zonder aan hetzelve, gelijk mede aan geheel Europa , van: hnnne beweegredenen rekenfchap te geeven, zonder hunne gevoelens open te leggen , en zonder het oogmerk bekend te maaken, 't welk hunne handelwijze bellier t.

De reden, waarom wij beflooten, het Rijk te verhaten , was niet zo zeer, om ons eigen leven , als veel meer het leven des Konings te beveiligen , terwijl wij een voorgenoomen fchelmfluk, waardoor hetzelve gedreigd wierd, verijdelden, en, ter zijner behoudenis, om bijftand aanzogten, welken hij zelve, uithoofde van zijnen toefland, buiten fiaat was te zoeken.

Terwijl wij ons nu gereed maaken , om wederom in het vaderland te treden : gefchiedt zulks met dat 'genoegen, dat wij beide deze groote oogmerken vervuld hebben, en op het punt ftaan de gelukkige gevolgen daarvan te genieten.

Onze verhuizing uit het vaderland is de befcherming van zijne Majefleit geworden; onze wederkeering kondigt de naderende verlosfing aan van Hem en zijne Onderdaanen. De eerstgenoemde, een gevolg der geweldenarij, heeft derzelver laatfte buitenfpoorigheden gefluit. De laatstgemelde deed, door de grootfte macht onderfteund, de

ftraf-

ü