is toegevoegd aan uw favorieten.

Historiesch schouwtooneel van 'swaerelds lotgevallen; in het jaar 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E IJ L A G E N, 249

misnoegen, verwekt door de gruweldaaden, op den $den en 6den Oftober gepleegd, en voorgegaan door de fnoo:de bedrijven van den 14a?*»'Julij , het volk te Parijs :over de zinnelooze buitenfpoorigheden, waartoe het zich :had laaten wegfleepen, fchaamrood gemaakt, en de Franfchen voor eene nieuwe fchande van dien aart, bewaard zoude hebben ; doch de wreedheden, den igden April 1791 bedreeven, en de beledigingen, aan zijne Koningllijke Majefteit toegevoegd , verlengden den loop dezer lafzichtige misdrijven, welker maat, door het arrefleeren te Varennes, op den volgenden ziften Junij, en door ide daarmede gepaard gaande fmaadelijke omftandigheden , 1 ten eenemaale wierd vol gemeeten.

De Antimonarchaale partij , gebelgd door te moeten zien , dat haare Souverein getracht had , de fchande en kwellingen zijner gevangenfchap te ontwijken, maar nog veel meer , dat hij zich van het eerfte oogenblik der vrijheid , 't geen hij na verloop van bijna twee jaaren genoot, gebruik had gemaakt, om tegen alle akten, toeftemmingen , redenen en bekrachtigingen , hem door de vrees afgeperst, te protefteeren , verftoutte zich , hem voor het verhoor te roepen , zijne banden en die der Koningin nog fterker toetehaalen, en te raadpleegen, of zij hen beiden , als misdaadigers , voor haare vierfchaar wilde dagvaarden. Zij onthield zich wel daarvan ; bediende zich echter, door middel van een even wreede, en haare oogmerken meer begunstigende verfrning der aanflagen, te gelijk van zeer barbaarfche dreigemenren en van de trouwlooste begoogelingen, om den ongelukkigen Monarch te dwingen, de vernedering van zijnen Troon en den ondergang zijns volks te ondertekenen.

Geen perfoneel gevaar , had hetzelve hem alleen ger 3 drcigd,