Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en BESCHAAFDHEID der MOOREN. 31

Letterkunde van hun overgenomen. De Arabieren waren altijd, en zijn dit nog tegenwoordig, groote fnappers. Zij verzaamelden zich iederen avond, in het midden der woestijnen van Afia en Afrika in de tenten der Beduinen , om eene verliefde gefcbiedenis te hooren , waarbij eene diepe ftilte heerschte , en waaraan zij zooveel deel namen , dat de lotgevallen der beide gelieven , naarmaate zij droevig of vervrolijkend waren, hun traanen deed Horten , of vreugde in hen verwekten.

In Grenada kwam bij dezen natuurlijken fmaak in vertellingen ook nog de lust tot de Zang-en Toonkunst. De Dichters bragten krijgsgevallen en verliefde gefchiedenisfen in vaerfen , en de toon-kunstenaaren vervaardigden liederen , welken de jonge Mooren zongen. Sedert bezitten wij verfcheiden Spaanfche Romanzen , die of overgezet, of naar de # Arabifche gevolgd zijn , en waarin op eenen natuurlijken , en' niet zelden aandoenlijken, toon , de oorlogen met de Christenen verhaald worden , of de klagten van verfcheiden mededingers , of eindelijk de bijeenkomsten van twee Gelieven , vervat zijn.

Alles wordt in dezelven op het naauwkeurigfte befchreven: men vindt 'er een verhaal in van hunne feesten , en hunne fpelen, waarin zij met lansfen of dunne Hokken naar den ring ftaken , alsmede van hunne ftieren-gevechten, welken zij van de Spanjaards hadden ; voorts eene befchrijving hunner wapenen , die in eenen breeden fabel , een'

zeer

Sluiten