is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemene konst- en letter-bode, voor meer- en min-geoeffenden: behelzende berigten uit de geleerde waereld, van alle landen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 86 )

doel, geloven wy, door deze Vertaling, onaangezien den aart derzelve, den Nederduitsche Lezer geheel genen ondienst geschied te zyn; en 't is deze reden, welke ons genoopt heeft om van dezelve enigzints breedvoeriger te gewagen.

Volney, Gedachten over den Turkschen Oorlog; te Dord recht, by A. Blussé en Zoon, 8vo.

Verzameling van Placaten en Resolutien, enz. 6 Delen; te Campen, by Chalmot, gr. 3vo.

Swedenborg, over de Ziel; in 's Hage, by J. du Mee en Zoon, gr. 8vo.

Avondvertellingen; in 's Hage, by du Mee en Zoon, klein 8vo.

Historie van Siegfried van Lindenberg, 2de en laatste deel met pl. in 's Hage, by I. v Cleef, gr. 8vo.

De Witte, Dichtoffer aan Themire, met het pourtrait; in 's Hage, by I. v. Cleef.

Nieuwe Brieven over Amerika; te Amsterdam, by J. Roos en Zoon , gr. 8vo.

Onderzoek over de Opperste Magt, gr. 8vo.

Kunst word door Arbeid verkreegen, Taal- en Dichtlievende Oefening, 6 Dls. 1ste st. gr. 8vo.

Hennert, Uitgeleezen Verhandelingen, Vde Deel; te Utr. by A. v. Paddenburg, gr. 8vo.

W. L. Brown, Redenvoering; te Utrecht, by A.v. Paddenburg, gr. 8vo.

Michaëlis, Inleiding in bet Oude Test. 1 Deels 1ste stuk; te Haarlem, by F. Bohn, gr. 8vo.

Reize door de Barbarysche Staaten; te Dordrecht, by F. Wanner, gr. 8vo.

Lofzangen voor Kinderen; te Dordrecht, by Wanner, klein 8vo.

Kok, Vaderlandsch Woordenboek, XIX. Deel; te Amst. by J. Allart, gr. 8vo.

Leerboek voor de Nederlandsche Jeugd; te Leyden, by D, du Mortier en Zoon, kl. 8vo.

Porjeere, Zanglievende Uitspanningen; te Amst. by M. de Bruin. gr. 8vo.

De Godsdienst Vriend, N. 1. (een Nieuw Weekblad;) te Amst. by M. de Bruin.

Lotje en Dantine; te Zaltbommel, by H. H. de Meyere, kl. 8vo.

LAND- en ZEEKAARTEN.

Kaart der Russische en Turksche Landen, over en aan de zwarte Zee gelegen, volgens de nieuwste Sterrekundige Waarnemingen, Aftekeningen en Kaarten, zeer naauwkeurig, ontworppen door D. F. Sotsmann: en in 't koper gebragt, door den Heer Carl Jack, op groot Zwitsersch Papier gedrukt en afge zet, kost 1 Rthlr. te bekomen, te Berlin, en by alle Factors van de Koninglyke Akademie der Wetenschappen.

Taschen Atlas &c. Zak-Atlas, of Geographisch en Staatkundig Handboek, voor alle waerelddeelen, ter

leerzame onderrigting der Jeugd, met 42 Landkaar

ten, in gr. 8vo. te Berlin, by Arnold Werer, prys 1 Thlr. ao gr.

TEKENINGEN en PRENTEN.

LONDEN.

A Collection of engravings &c. Ene Verzameling van Platen, tot opheldering dienende van de voortteling en verlossing der Dieren, door Thomas Denman, M. D. in fol. by Johnson, 1788.

Tot nog toe is 'er slegts één stuk dezer Verzameling in 't ligt gekomen. De Heer Denman bied het zelve het Publiek aan tot een staal van een groot Werk: welks onderneming hy egter boven het bereik der vermogens van een enkel mensch acht, en dierhalven de medehulp verzoekt der Natuurkundigen van onderscheidene Landen. Om van den goeden uitslag te beter verzekerd te zyn, heeft hy een matigen prys met ene fraaye uitvoering willen verënigen. Alle de Afbeeldingen zyn naar het Leven getekend.

Het tegenwoordig Stukje bestaat uit 9 Platen, met zeer beknopte uitleggingen in 't Latyn en Fransch. — De Eerste verbeeld een Noot, met alle de delen, welke het Keen aan den Boom houden, door middel der vrugt &c. De Rups van een Nagtvlinder, en de Eyeren van een Zeekat (Sepia).

De Eyerstokken van een Kikvorsch, op het ogenblik, dat dezelve zich van Eytjes ontlasten, staan op de Twede Plaat verbeeld. De Linker Eyerstok is ter zydegekeerd, om,nauwkeurig , de Lyfmoeder en het beginzel des Eyerstoks te kunnen zien.

De Eyerstok ener Henne, nevens een Ey (gereed om gelegd te worden) in het Bekken (infundibulum), zyn de onderwerpen der Derde Plaat : dienende deze ter opheldering van Harvey's beschryving.

De Vierde vertoond ene fraaye Aftekening der Kamer van ene Koe, nevens een der Cotyledones, en een gedeelte der Vliezen: al mede ter nadere opheldering der Beschryving van Harvey nopens de verandering, die, op de bevrugting van deze soort van Dieren, voorvallen.

Op de Vyfde Plaat ziet men drie menschelyke Faetus, weinig gevorderd. Een der Figuren verbeeld Twelingen, en men ziet zeer onderscheidenlyk het Middelschot of Septum, 't geen dezelve afscheid. Dit Middelschot is ook afzonderlyk getekend.

Op de Zesde vertoont zig een menschelyk Eytje. De Navelstreng en Moederkoek zyn vol van water gezwellen.

De schoonste Plaat, die misschien ooit gezien wierd, is de Zevende, zynde van een Hoogduitsch Meester, Hall geheten. Dezelve vertoont een Menschelyk Eytje, op de derde maand der bevrugting.

Op de Achtste beschouwd men de Lyfmoeder van ene Vrouwe, in de Barens weeën, overleden,

Eindelyk de Negende, vertoond de Afbeelding ener Lyfmoeder, die Twelingen bevat heeft.

M U.