Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 149 )

behalven Prentbeschouwing, die eens s'Maands plaats

heeft: - de Muzyk op Saturdag.

Veelligt zal men de Redevoeringen, die by deze ge

legenheid uitgesproken zyn, of nog staan te worden ,

uitgeeven: waar door men een naauwkeurig denk

beeld van de inrichting der geheele Maatschappy zal kunnen

verkrijgen. Het Gebouw zal tot Cieraad der Stad verstrekken en wordt door des kundigen ten hoogsten geroemd.

Het is volgens het Plan van den Heer Otter, Husly,

en onder zyne Directie, gemaakt.

NIEUW UITKOMENDE BOEKEN,

ACADEMISCHE EN ANDERE SCHRIFTEN.

Italien. Tabula Anatomicae ex archetypis egregii pictori; Petri Berettini Cortonensis expressae, et in aes incisae. Opus Chirurgis Et pictoribus apprime necessarium. Alteram banc editionem recensuit notas iconas expunxit, perpetuas explicationes adjecit

ciseus Petraglia, Philosophiae Et Medicinae Professor. Romae 1788

Fol. max. cum Fig. impensis Venantii Monaldini. De Schryvers der Efermeride Letterarie di Roma maken van dit Werk met ongemenen lof gewag, als niet alleen wegens de fraaibeid der Platen, maar ook uit hoofde der gepastheid en oordeelkunde van de bygevoegde Verklaringen, Beschryvingen en Aanmerkingen, van ongemeen belang en nuttigheid, zo voor de Genees- en Heelkundigen als voor Schilders en Tekenaars.

Observationi botaniche, con un Saggio et. Kruidkundige Waarnemingen , nevens ene Proeve , ten vervolge op de Flora pedemontana van den Geneesheer L. Bellardi omtrent enige Planten, van welken verslag gedaan word in de Geneeskundige Beschryving van Chambery. Turin, by F. Prato, 1788 8vo. Dezelven behelzen gewigtige ontdekkingen, en geven ene beschryving van ettelyke Planten, die in de beroemde Flora pedementana niet gemeld worden.

Metodo di fare le semente di Fiari etc. Manier om Bloemen te zaayen, byzonderlyk de Angelieren; door G. Piccolo, 2de Druk. Florence, by G. Tofani, 1788. 8vo. Dit Stukje kwam eerst in 't ligt in de Nouveau Magasin de Toscane, 7de Del. De bekwame kweker heeft verscheidene nieuwe Proeven gedaan , om die van P. F. Arena te bevestigen, omtrent de konstige bevrugting der Bloemen, en is 'er in geslaagd Hy heeft vervolgens gelyke Proeven in 't werk gesteld op de Schelvrugten en andere. Planten.

Orlando Furioso de Ludovico Ariosto etc. De razende Roeland, door L. Ariosto, nieuwe verbeterde druk. Florence, by G. Molini, 1788. 5 Del. 12mo. Deze druk verdiend verre den voorrang van genoegzaam alle voorgaanden, en komt zeer na aan die van 1545. by het leven van den Schryver uitgekomen. Het Dichtstuk zelve is in de eerste 4 Del. vervat. Het 5de behelsd enige byvoegzels in prosa, tot opheldering van het zelve, als mede aanwyzingen tot verbetering van de feilen, in andere gebrekkige uitgaven ingeslopen.

Duitschland De palen van dit ons Letterkundig

Weekblad gehengen niet, om van alle Schriften te spreken, welken omtrent den Overledenen Koning van Pruissen in 't ligt gekomen zyn. Trouwens wat zal men, onder anderen, ook al veel van de Verzameling van Anekdoten zeggen, zo lang men voor derzelver egtheid niet kan instaan. Enigen hebben zig het zonderling begrip laten ontvallen, dat de feilen en zwakheden des groten Monarchs niet aan 't licht behooren gebragt te worden: dan dezen schynen den grondregel, welken men in het zamenstellen ener Geschiedenis moet volgen, uit het oog verloren te hebben, 't Geen zy vorderen, zouden wy niet eens in enen Lofredenaar kunnen dulden, Een groot Man is niet juist daarom groot, om dat hy zonder feilen is, maar om dat hy by zyne gebreken grote en uitmuntende hoedanigheden bezit. Die feilen te gispen is misschien het werk van lage zielen; maar dezelven te bedekken is wederom zo veel, als de waarde van den groten Man te verkleinen; alzo de bewondering over Frederik, natuurlyker wyze, moet aangroeyen, wanneer men, uit zyn gebrekkig Spelen bespeurd, hoe veel wezenlyk deel hy zelve in zyne eigene beschaving gehad hebbe: en, zo hem al, by mangel aan ene goede Opvoeding, velerley gebreken by gebleven zyn, dan ryst juist daar door de hoogachting voor zyne overige verhevene hoedanigheden, welken hy door de Natuur en eigen oeffening verkregen had. De Brieven dezes groten Konings dienen enigermate tot opheldering van zyne Geschiedenis. De Correspondence familiaire et amicale de Frederic second, Roi de Prusse, avec V. F. de Subm; tom. I en II. 1787 by Vieweg, verspreid enig licht over de laatste jaren, die de Koning, als Kroonprins, in Reinberg, doorgebragt heeft. 'Er blykt zo veel uit, dat de verstandige Subm niet weinig tot zyne beschaving heeft toegebragt. - Van meer gewigts egter zyn de Memoires du Baron de la Mothe Fouqué, by la Garde, inzonderheid met betrekking tot de Geschiedenis der Veldtogten , van 1759 en 1760, in den Zevenjarigen Oorlog. De Heer S. F. Bourdais, Hoogleraar in de fraaye Wetenschappen, by Hare Koningl. Hoogheid, Mevrouwe de Princesse Wilhelmina van Pruissen, heeft ene Schets van het Karakter van Frederik den II. in 't licht gegeven, onder den Titel van Portrait de Frederic le Grand, welke mede in 't Hoogduitsch overgezet, en by la Garde, te Berlyn, te bekomen is. Het is duidelyk, dat de Schryver zig heeft toegelegd, om zyn verhaal door ingevlogten aanmerkingen, en uitweidingen, aangenaam te maken; en egter bleek het onderwerp, ook zonder dezen, gewigtig genoeg te wezen, Eindelijk is in 't licht gekomen : Essais sur la Vie et le Regne de Frederic II. Roi de Prusse, pour servir de Preliminaire a l' edition de ses Oeuvres posthumes; by Decker en Zoon, 1788. gr. 8vo. Dit Werk zoude dus tot een Voorberigt en Inleiding moeten dienen van de Schriften des groten Monarchs, nu onlangs in 't licht gekomen. Deze Vorst verdiend steeds veeleer onze aandagtige bewondering, wanneer wy hem als mensch beschouwen, zo als hy wezenlyk was, dan wanneer wy hem aan ons voorstellen als een bovenmenschelyk wezen , als hoedanig een al te verregaande verbeeldings kragt van zommigen hem gaarne zoude willen aangemerkt hebben. Het gemelde eenvoudig, ongedrongen en manlyk verhaal zal denzulken niet meer behagen, die aan den schranderen en geestigen styl onzer dagen, met wysgerige aanmerkingen doorweven en opgesmukt, gewoon, zyn; voor hun egter, die waarheid en bondigheid als de. voornaamste vereischten, in een Geschiedverhaal aanmerken, zal juist dit een bewijs ople-

Sluiten