is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemene konst- en letter-bode, voor meer- en min-geoeffenden: behelzende berigten uit de geleerde waereld, van alle landen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1788. No. 26.

ALGEMENE

KONST- en LETTERBODE,

VOOR MEER- EN MIN-GEOEFFENDEN.

Vrydag den 26. December.

Deze Nr. word, met de beiden Registers, en het Omslagblad, voor denzelfden Prys uitgegeven.

BERIGTEN

AMERIKA.

Er bevind zig thans, in Maryland een Negerslaaf, Thomas Fuller geheten, en toebehorende aan zekere Juffr. Coxe, die ene verbazende bekwaamheid bezit, om uit het hoofd te rekenen. De volgende byzonderheid kan hier omtrent tot een staal dienen. Enige heren van Philadelphia, door Maryland reizende, lieten gemelden Slaaf by zig komen, ten einde zig van de waarheid te verzekeren, van 't geen het gerugt nopens hem verspreid hadde. Een van 't Gezelschap vroeg hem hoe menige Seconden iemand, van 70 Jaren en enige maanden, weken en dagen oud, geleefd hadde? Binnen anderhalf minuut gaf hy het Getal op. De vrager als toen dit getal op het Papier narekenende, zeide hem, dat het zelve te groot was. Dan de Slaaf bragt hem terstond onder 't oog , dat hy de Schrikkeljaren vergeten hadde; wanneer het bleek dat zyne berekening juist was. Opgemelde Slaaf is een Afrikaan van geboorte, en kan 'lezen nog schry ven, ondertusschen multipliceerd hy, met groot gemak, en ene ongelovelyke vaardigheid , negen-tallen met elkanderen.

GROOT-BRITANNIEN.

De Koningl. Maaatschappy hield, den 1sten December, hare gewone Jaarlyksche Vergadering: wanneer de Leden van den Raad voor het aanstaande Jaar gekozen, en tevens de Posten van Voorzitter, Thesaurier en Geheimschryver, begeven wierden.

Ter dezer gelegenheid overhandigde de Voorzitter J. Banks Bart, uit naam der Maatschappy, de Gouden Medaille (die van den Heer Godfrey Copley geheten,) aan Charles Bagden, M. D. Sec, R. S. voor zyne twee Geschriften: Over de bevriezing." en hield de gebruikelyke Redenvoering over de onderwerpen, in deze Geschriften vervat.

De beroemde Geschiedschryver Gibbon is tot Lid der Maatschappy verkozen.

De Geneeskundige Maatschappy, te Edenburg, welke reeds in den Jare 1771 was opgerigt, wierd by een Charter van zyne Majesteit, van 5 Mey dezes jaars, tot ere Koningl. Maatschappy, en geoctroyeerde incorporatie, verheven.

Dezelve bestaat thans uit ettelyke Edellieden, en verscheiden bekwame Geleerde Mannen: en heeft alrede een aantal treffelyke Verhandelingen, zo in het Latyn als Engelsch, in 't licht gegeven. Men beloofd zig dus niet weinig nuts van deze Geleerde Stigting.

Men verzekerd, dat het Akademie Gebouw, te Edenburg, eerlang, aanmerkelyk vergroot en verbeterd staat te worden.

DUITSCHLAND en naburige Ryken.

De Heer Prof. Lichtenberg, te Göttingen, heeft ene byzondere manier uitgevonden, om op glas te etsen, en is daar by tevens op den gelukkigen inval gekomen, om deze uitvinding ten nutte der werkdadige Sterrekunde aan te wenden. Het Glas word aan weerskanten, met het gewoon Graveer Vernis,