Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï794. No. 5.

NIEUWE AL GEME NE

konst- en letter«bode,

VOOR MEER- en MIN-GEÖ EFFENDEN.

Vrydag den 31 January.

BERIGTEN.

DU1XSCHLAND en aanliggende landen.

Jena. Het getal der fcigefchreven Studenten, aan de Univerfiteit alhier, was, opPaafchen van het voorleden jaar, 201, en op Michiel 158; zamen359:dat der dadejyk aanwezigen, in Decemb. 1793, maakte een geheel uit van 892, waar onder 223 Landskinderen, en 669 Buitenlanders.

NEDERLANDEN. PROGRAMMA van TEYLERS tweeüe O E H O O T S r it ix r*.

Voor den jaare 1794.

De Leden van Teylers Tweede Genootfchap hebben goedgevonden de volgende vraag voor te ftellen:

„ Geeven de proefneemingen van Spallanzani, met

kikvorfchen en andere dieren in 't werk gefield, ge' voegd by de waarneemingen van Haller , genoeg*' zaamen grond om het voorbeltaan der dierlyke zanden

of beginzelen (préexiftence des Germes) te erkennen , „ en om dus de voortteeling der dieren als eene ontwik„ keling aan te zien van zaaden of beginzelen, die ze-

i. Deel.

„ derd de Schepping van de tegenswoordige geflachtesï „ van bewooners des aardskloots beftaan hebben? Of „ zyn 'er waarneemingen, welke het gemelde voorbe„ ftaan der dierlyke zaaden daadlyk tegenfpreeken, en „ door welken teffens de tegen overgelielde ftelling bc„ vestigd wordt, volgens welke'er, in de Natuur, eene „ vormende kracht plaats zoude hebben, aan welke de „ dierlyke voortteeling kan worden toegefchreven ? "

De prys, aan het best gekeurde and woord toegelegd, is een gouden eerpenning van 400 Hollandfche Guldens innerlyke waarde.

De andwoorden moeten in 't Neêrduitsch, Latyn, of Fransch, wel leesbaar gefchreven, op de gewoone wyze , zonder naam, doch met een verzegeld billet des Schryvers naam bevattende, gezonden worden aanTEYlers F^je:hujs^ ^

BêfltP.M — t ir.. •

eerften November van het zelfde jaar.

korte levens- en karakter-schetsen van enigen der hedendaagsche , meest vermaarde , digters van duitschland.

( Uit het Fransch.) *

C £ S » E R.

Salomon Öhsnkr, die, in den jare 1730, te Zurich het eerfte licht zag, is misfehien de man, op wiens geboorte deze hoofdftad 'den grootften roem mag dragen. Onder het geleide eens zeer ongefchikten leermeesters, zoude, E va*

Sluiten