Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 VOORREDEN.

, neele Privilegiën en Handvesten , welke in de JJfere Kas be, rustende zijn geweest, gemaakt, en, daardoor, verfcheide goede 9 ontdekkingen gedaan hadde , met dankzegging aan Haar Edele , Groot Agtbaarheden voor de gunste, die Dezelve aan zijn Ed. , daar ontrent wel hadden gelieven te bewijzen , en bijvoeging, , dat niet nagelaten hadde, om de Chartres en Papieren, welke in , de Kasfen, op de Wees- en Burgemeefters Kamer, gefpargeert , waren, in order te brengen, en dat daar mede hoopte eerlang in , gereedheid te zullen zijn.

, Ten zeiven dage, heeft de Heer Penfionaris Bosfchaert, uit , naam van den gemelden Heer van de Wall, en van de Heeren , Thtfauriers Jos/elet en van Ourijk, ter Kamere, voorgedragen, , dat zij de Privilegiën, Chartres en Papieren, welke in de Houte , Kist, (die op den 23. April laatstleden uit de IJfere Kas geno, men , en op de Kamer boven de Secretarie gebragt was,) ge, vonden zijn, met alle nauwkeurigheid geë&amineert, en met , den Inventaris, daarvan zijnde, geconfronteert hebbende, bevon. den hadden, dat dezelve daar mede in het generaal volkomen , overéén kwamen; dog dat zij, in de Laade B., behalven het Groot , Zegel van Verbande, nog gevonden hadden het Contra Zegel van , de Stad, tot Randfchrift hebbende, SecretiSigilliClavis f waar van , op den gemdden Inventaris geen mentie was gemaakt.

, Dat zij voorts, in de Laade C , gevonden hadden Twee Oude , Schuldbrieven , de eene van den jaare 1289 , en de andere van , den jaare 1309, dewelke op den Inventaris mede niet bekent , ftonden, en op dewelke zij vervolgens geftdt hadden de Letter , C. No. i<5. en No. 17.

, Dat zij verder, in de Laade Q., nog gevonden hadden Fier , Brieven, dog dat dewijl dezelve alleen Copien waren van eenige ,der Origineelen, in de gemelde Laade, concerneerende den , Priester Prijs, berustende, zij dezelve daarom niet gequoteert , hadden.

, Dat zij wijders nog wel recherche hadden gedaan na de Drie , Stukken , die in de Kruitdoofe op den voorfz Inventaris ae» , quoteert met de letter Z. gevonden hadden behoren te worden , maar dat hunne poogingen daar ontrent waren geweest vru^te, loos; dan dat het eenigfte voorname van de gemelde Drie Stuk, ken , te weten het Privilegie van Graaf Horens van 1284 , van , geene Burgers te ar refter en in perfoon nog goederen , gevonden , wierde in de Laade D.No. 10.; en dat zij alle de voorfz, Privile, gien, Chartres en Papieren hadden gereinigt, doen tuitten en , wederom gelegt in de Laaden, zoo als dezelve, op den meerge, melden Inventaris, bekent ftonden; dan dat zij, alvoorens de Laa, den en de Houte Kist hadden doen fchoonmaken , de Laaden , die defect waaren, doen repareren, en nieuwe, in^deplaats van , die geene, welke manqueerden , hadden doen maken; ten , einde, op de eerfte requifïtie van Heeren Burgemeefteren , de , Chartres en Papieren, met de gerequireerde formaliteiten, wede, rom m dezelve geplaatst en toegefloten zouden konnen worden.

, Dat

Sluiten