is toegevoegd aan uw favorieten.

Handvesten, privilegien, vrijheden, voorregten, octrooijen en costumen [...] der stad Dordrecht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SS HOOFDSTUK XIV.

t'4» September 1284. Handvest van Florens den V. , ófe Schout de boeten niet mag vorderen, voor dat den beleedigden voldaan is

bl. 66.

Augustus 1332» Willem de HL vergunt aan den Schout vrijheid, om een

Knijp te moogen draagen - - bl- 167.

Maart *398» Befluit van Aelbregt van Beieren en zijnen Raad, om

1399. voor daan geene hegeeving van Heele of Halve Zwaar¬

den binnen Dordrecht te doen - - bl. 363. Maart ■Zecker'1 Perfoon, het halve Zwaard afgeftaan hebbende ,

j^yy. geeft Aelbregt van Beieren, aan hem , in plaats, een Rent

van Elf Ponden 's ja ars - - - bl. 363. ■w Ottoher 1410. i&»f <?« Overdragt, <&r/ <sfe Sc/}<?«/ ^« X/i ©0»

Geregt zij , tf« /« .Ste»? , uitgezonderd in

zaaken, in welken hij eisfcher is; en dat hij voor daan zweerén zal, de roede van het Schoutambt niet te zul' len laten liggen , noch uit de Stad te gaan , voor dat hij een'' Stedehouder gefield heeft - - bl. 421. -15. November 1411. Bevel van Willem den VI. aan de Stad, om met geen'

anderen, dan met den Schout Ever dij vanGender en, te regt te zitten - - - - bl. 416. 5 2. Januarij *4'T. Lieer fan van Rofendaal aanvaart het Schoutambt, op

1412- den voet van de Keur van den 9. Oclober 1410 , mids

dat de Stad hem vrijwaare - - bl. 427. 20. Junij 141S. Handvest van^ Hertog Jan van Beieren , dat de Schout

moet zijn een inwoonend Poorter en van egten bedde.

Dat hij aan 's Burgemeesters hand zweet'en zal, een?

ieder1 , die V begeert , regt te doen. Dat bet Ge-

regt, den Schout afweezig zijnde, zonder eenen Stedehouder te hebben gefield, eenen anderen Schout, bij voorraad , mag feilen - - - bl. 446.

ï 7. Februarij »4a|S» Philips van Bourgondien fielt Willem Buis aan , tot

'427. Dienaar van den Kolve en van den Zwaar de , zoo in

de Stad als in Zuidholland - - - hl. 507.

4. September 1520. Apointtment tusfchen den Procureur Generaal en de

Stad, voor den tijd van Twaalf jaaren, onder anderen inhoudende, dat de laatstgenoemde^ aan den Schout en zijne nazaaten in Ojftcio, zal laaien genieten de voorregten, aan het Schoutsambt verknogt, zijnde het geeven van 'tWagtwoord, de bevjaaring der Sleutels &c. bl. 878.

17. Februarij 1581. Overéénkomst tusfchen de Regeering en den Schout Johan Wens fen, raakende het Schout ambt en de Rekten daar aan verknogt - %/ I422>

ï 3. December 1583. Sententie van "t Geregt, tusfchen den Schout, Eisfcher, en een' Chirurgijn, Gedaagden, waar bij de laatst gemelde gecondemneerd wordt, aan den Eerstgemelden te betaalen eene boete van Tien Ponden, ingevolge eene Ordonnantie door Hem verbeurd - - . bl. 1449'

a8. Junij 1584. Sententie van het Hof, op de overgelegde Grieven van

den Schout, en Burgemeesteren en Regeerders met Hem gevoegd, Appellanten van de concesfie en executie van een Mandament van Appel, inhoudende de Claufule van Inhibitie , verleend , ten verzoeke van het Chirurgijns Gild; waar bij de Grieven gerepareerd en de voorfz. Claufule gerevoceerd worden - - bl. 1450.

37.