is toegevoegd aan uw favorieten.

Handvesten, privilegien, vrijheden, voorregten, octrooijen en costumen [...] der stad Dordrecht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

#| HOOFDSTUK XXIX.

Taux, in plaats der afgeschafte Vagten, wegens de Middelen van Confumptie bl. 1999» 6. Julij 1750. Befluit van Gecommitteerde Raaden , inhoudende een voorfchrift, wegens welke Middelen en Imposten die van de Munt, bij provifie, Vrijdom zullen genieten, bl. 2001.

8. September 1750. Nader Befluit wegens den Vrijdom der Munters en

Knaapen , met Janwijzing en Opgaaf van hun , welken daar van provifioneel zullen verfloken zijn. bl. 2005.

8. April 1751. Befluit van Gecommitteerde Raaden, om voor daan geene

Tranfporten van Muntersplaatszen toeteflaan , ten zij aan zulken, vj eiken geduurig en da a dl ijk in de Munt werken - - - - - bl. 2012.

S2. Oclober 1753,. Befluit van Gecommitteerde Raaden , waar bij allen,

welken tot de Munt behooren , provifioneel Vrijgcfleld worden van het Redemptiegeld, mids in het vervolg betaalen de het Heerengeldmet bijvoeging, op welke wijs bet Klein Vee, voor de Munters, zal worden geflagt en verdeeld - - - - bl. 2016.

S, Oclober 1756. Befluit van Gecommitteerde Raaden, om, in alle Verga¬

deringen van V Serment, te convoceeren en admitteeren den Muntmeester, Esfaijeur en Sternpelfnijder. bl. 2022.

I, September 1757. Nadere Ampliatle , Interpretatie en Bevestiging van het voorfz. Befluit - hl. 2024.

HOOFDSTUK XXX.

Van den Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen

van Zuidholland.

14. Oclober 1345. Befluit van Regter , Schepenen en Raad, dat g?en

Rentmeester in 't Geregt zal zitten - bl. 197.

so. Junij 1418, Handvest van Jan van Beieren, dat de Rentmeester

van Zuidholland moet zijn een Poorter , van egten bedde , en, met zijn aling&r ïVoonflad, binnen de Stad woonagtig - - - bl. 446.

16. November 1486. Keur en Overdragt , waar bij het voornoemd Befluit van den 14. Oclober 1345, geheel en voor altoos vernietigd wordt - - - - bl. 712.

In Maart 1E± De Regeer ing verklaart, ten genoege van Micbiel van

l575. Beveren, Raad en Rentmeester Generaal van Zuidhol¬

land, dat Hij het Burger meester fchap, V welk Hij met zijn ambt flrijdig oordeelde , voor eene Teelt zal blijven bedienen, en dat Hij ook, geduurende dien tijd, buiten de Stad zal moogen Vernagten - - bl. 1381.

5. Maart 1®M Protest van denzelven, bij het afleggen van den Eed, als

»S75. Burgermeester der Gemeente - - bl 1382.

3. Oclober 1587. Befluit en Acle van de Regeering, verleend aan Willem

van Beveren , als Rentmeester Generaal van Zuidholland, dat, zoo wanneer er eenig gefcbil met de Graaflijkheid ontflaan mogt , Hij daar mede niet zal moogen worden bezwaard ; en dat Hij en zijne Succesfeurs in Offlcio, ntettegenflaande den Eed als Wethouders , het Regt der Graaflijkheid zullen moogen voor ff aan. bl 149 2.

HOOFD-