is toegevoegd aan uw favorieten.

Handvesten, privilegien, vrijheden, voorregten, octrooijen en costumen [...] der stad Dordrecht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van DORDRECHT. 323

Hertog Aelbregt van Beieren regelt de Jaarmarkten , door zijnen Oom , Graaf Willem den IV, aan die van Dordrecht gegeeven, en beveelt, dat de Bamismarkt zal worden ingeluid, op den eerften Vrijdag na St. Vi&orsdag.

18. Oelober 1379.

AElbrecht bij der Goets genaden Pallansgraue opten Rijn Hartoge in Beijeren Ruwaert van Henegouwen van Hollant etc. doen condt allen luyden dat onfe getrouwe ftede van Dordrecht hantueften en [a] vrijheden heeft van onfen lieuen oem graue Willem dien God genadich fij alfoe van twee jaermercten elck jaer daer te houden die eene nae paefichen ende die ander na bamiflche daer ons of ghethoent is dat wat ftoets in is vander merekt van bamifle jn te luyden daer die coopman bij gehindert wort van fijnen rechten togedaghen te gebruycken hier om hebben wij in een goede verclaring op dat point om onfe ftede ende den coopman te vorderen ende dat elck fijn rechte toechdage tijdelijck weten mach ende die merekt hantieren nae ons liefs oems brief als hi fchuldich is te doene gegeuen ende geuen ende willen dat men die merekt die te bamifle coemt dat men die altoes inluyden fal opten eerften vrijdach nae [Tj finte Victoers dach op dat die toechdaegen daer nae hem te rechte fullen veruolgen. Ende waer dat faecke dat finte Victoers dach quame op eenen vrijdach foe foude men nochtans die voorfz. merekt op dien feluen vrijdach inluyden op dat immer die coopman weeten fal hem totten merekt op zijn rechte tijt te ftellen dat fal weefen behoudelick ons liefs oems briefs in fijnre machte volcomelijck van allen pointen vuytgefet dit verclaren van defen eenen pointen voorfz. Des hebben wij in kennUTe onfen fegel hier aen gehangen op dat men defe poinclen altijt dus houden fal. Gegeuen in den Haege jnt jaer ons Heeren M. CCC. ende LXXIX. op Sinte Lucasdach.

Mf. Privilegiën van den Heer Burgemeeftsr Karsseboom, gequot. A. Fol. 344. En wijders bij

Mieris Charterb. III. Deel, bl. 358. M. Balen, bl 512.

AANMERKINGEN.

[al Vrijheden heeft. Verftaat daar door de den O&ober des jaars 1455 (2). Handveft van Graave Willem den IV, van den rjfj Sinte Victoers dach. Dat is den tienden

zevenentwmtigften November des jaarsr342(i). das van Oelober. Hier vooren (3) hebben

Meermaals werd^deeze verandering,door eene wii reeds aangetoond , dat deeze Bamismarkt,

bezondere Waarfchouwing, van wege de Wet- in "de voorgaande eeuw, voor altoos vernietigd

houderfchap deezer Stad, der Gemeente voor- zij geworden, gehouden ; en wel inzonderheid op den vieren Zie bl. 187.

(2) Kltpboek , beginnende met bet jaar 1438. Fol. 94. (3. Biaik. 189.

S s 2

Hand»