is toegevoegd aan uw favorieten.

Handvesten, privilegien, vrijheden, voorregten, octrooijen en costumen [...] der stad Dordrecht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

324

PRIVILEGIËN

Handveft van Hertoge Aelbregt van Beieren, waar bij die van Ziericzee en Middelburg van h&t Stapelregt ivorden vrij verklaard.

10. Januarij gg.

AElbrecht etc. doen cond allen luden dat wi van alzulken ghe( feil ende twi alze gheweeft heeft twifchen onzen lieuen ende ghetrouwen fteden alze die ftede van Dordrecht an die ene zide ende die ftede van Zerixzee an die andere zide rorende van den ftapelrechte die onze ftede van Dordrecht meynde te hebben met rechte als hem dochte na brieuen die zi daer of hebben van onzen lieuen broeder hertoghe Willem ende na anderen haercomen tot welken ftapelrechte onze ftede van Zerixzee hoer virmat dat zi daer toe niet virbonden en ware na ouden coren hantueften ende punten die zi.ons daer toe toochden alzo als zi dez voer ons ende voer onzen rade ghecomen waren om recht redene ende goed befceyt daer of te hebbene zo hebben wi bi rade ons hoghen raets van Henegou van Hollant ende van Zeelant die wi daer toe te rade hadden ende die alle met ons ende wi met hem dez eendrachtich waren onze feggen ghezeit na den beften rechte ende redene dat onze ftede van Zerixzee van den ftapelrecht niet belaft noch becommert en zal wezen tot gheenre tijt toecomende mar zullen met haer comenfcappe vrilic varen ende keeren ghelikerwijs dat zi voertijts plaghen te doene. Ende want hier alrehande arrefteringe van lude fcepen ende goede omme gheweeft heeft zo is onfe /eggen ende ghefceyt omme rechte rufte ende minlicheyt onder onfe fteden voirfz. te maleen dat elc van hem quite fcelden fal los ende vrij alle lude fcepe ende goed die elc op den anderen ghearrefteert hebben om deze zake wille zonder yet daer of te eyfehen of te nemen ende ander coft teringe ende fcade dieze an beyden ziden daer omme gheleden hebben zeggen wi an beyden ziden quijt ende willen dat zi dat an beyden ziden liden om die lieue van ons. Voert omme te virhoe-

den

AA N M ER

Hier vooren (i) hebben wij gezien, dat die van Middelburg en Ziericzee , in zeeker opzigt , reeds in het jaar 1304, met eenige Stapelvrijheid begunftigd zijn geworden. Weinig genots fchijnen egter dezelven van die Vrijheid gehad te hebben. Trouwens dc Brief fprak ook alleen tot wederzeggen. En, alhoewel deeze onze Handvell die van Ziericzee en Middelburg volkoomen vrij ftelde van het Stapelregt, bekreunden onze Stedelingen zig egter geenszins daar aan. Dit bewijzen de meenigvuldige onéénighceden , en daar uit ontllaane Regtsgedingen, Vonninen, en Over-

(i) Bladz. 127 en 128.

K I N G E N.

e'énkomllen, die tuffchen deeze twee Zeaivvfchc Steden en onze Stad, over de Vrijheid of niet- Vrijheid van het Stapelregt, van tijd tot tijd , zijn aangegaan en uitgelproken. Verfcheiden volgende Stukken milen hier van tot bewijzen ftrekken. Opmerkelijk is het aangeteekénde op den rand van deeze Handveft, in het Perkament Regifler van de Leenkamer. Daar leeft men , en Van Mieris heeft het reeds aangeroerd: Dit bleef te niete , want de Steden en woudent niet houden. Deeze woorden ftrekken, onzes eragtens , tot eene doorflaande proeve, dat men al in vroeger' tijd