Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

396* PRIVILEGIËN

ende te bliuen ende om onraet vorder te voerhoeden foe hebben wi ghemeen ftede van Dordrecht metten ghemeenen oudenrade ghemeene ghilden ende perfonen hier na ghefcreuen ghelooft ende ghelouen ewelicken duerende bi onfer trouwen eeren ende fekemeden ende in rechter eedftadt alle laftinge coften ende fchade die onfer ftede of ons van de ftucke ende opfet vorfz. off dat daer off roeren mochte gekomen is off naemaels opcomen mach dat wi dien laft cofte ende fchade eendrachtelijc ende minnentlic als brueders t famen ende mit malcanderen fullen helpen wtdragen ende dat niemant daer off gefondert en fal wefen ende dat d'een niet vorder belaft en zal worden dan d'ander hi fi jong oud rijc off arm wtgefet alle die geene die van den ongeual ende opfette vorfz. befaect fijn off befaeft fullen worden ende wies niet en dede die ware meneydich trouloes ende eerloes fonder argelift. Ende dat point left vorfz. als van den genen die van den opfet vorfz. beuonden fijn ofte beuonden fullen worden is te verftaen binnen Yyaers fonder argelift. Ende want wi alleghader foe wi hier na gefcreuen ftaen onfe vorfz. geloofte eweliken getruweliken ende geftade houden fullen ende houden willen foe hebben wi onfer ftede groete zegel voir onfe ghemeen ftede ende poirteren hier aen ghehanghen. Ende voert wi vleyfchouwers hebben onfen zegel viscoepers onfen zegel fcipluden elcx onfen zegel houtcoepers van S Nyclaeys ghilde onfen zegel huustijmmerluden cupers fcryenmakers borthouwers t' famen onfen zegel fciptijmmerluden backers maersluden ijferfmeden wantfniders nyeukledermakers oudekledermakers elcx onfen zegel filuerfmeden ryemmakers potgieters beefdemakers glaesmakers t famen onfen zegel maecfenaers tegeldeckers t'famen onfen zegel nyeufcoenmakers oudefcoenmakers platijnmakers fcheriaers elcx onfen zegel riedeckers leemers t'famen onfen zegel linnenweuers onfen zegel hantfeoenmakers borsmakers tasmakers t' famen onfen zegel fagers knapen van den wijnambocht elcx onfen zegel wolcopers verwers ramers elcx onfen zegel wollenweuers ende volres t'famen onfen zegel bontwerkers appelcopers ende mandemakers elcx onfen zegel hier aen gehangen. Ende wi van den ouden raide Jan Maleghijs heren Willem Dukinx foen Aernd van Haren Pieter Zuus Vredericx foen Goidfcalck van Drakei heeren Goidfcalcx foen Otto van Malburch Borchgaert die Groote Jan Pieters foen Jacop Baertouts foen oude Wouter van Ghenderen Tacop Liffe Hermans foen van Colen Aernd van Maldeghem Henrix foen Aernd van Gheemont Gillijs Humans foen Ghijsbrecht Vrancken foen Herman Vmc op Brandenburch Simon van Bijfanten Willem Leen Tacop Bierenbroet Willem Ghijsbrechts foen Pieter Hoddemont Aernd Vinc Lambrecht Koek Huge Boeye Willem Graman Hugen foen Tacop die Hoge Thomaes Pieters foen Heer Jan van Rofendael ridder Keynout Sarijs foen Reynier Jans foen Bartout Hamert Heinric Jans foen Damaes die Hont Gillijs van der Halle Jans foen Borwout heeren Meeuws foen Wormbout van den Wijngherde heeren Tielmans loen Jan Jacops foen Pieter Schaert Dircx foen ende Willem van ■tsrakel. Ende voert andere guede eerbare knapen ende poirteren neeren Jan heere van Dalem Reynout van Bmkel Gheraet vanGhieffen

Lode-

Sluiten