Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4oo PRIVILEGIËN

mogen verantwoirden ende oick die gene die bi onfen iade tot Alcmair voirtijts ballinge onfer lande geleit fiin om des vechtelicx willen dat vp onfen bailiu ende gerechte aldair lelt gefchiede almge ende al quijt gefcouden ende fcelden quijt van allen brueken misdaden ende befcukingen die wij vp hem off vp horen poorteren voirfz. tot huden defen dage toe tfeggen mochten hebben ende die fii off horen poorteren voirfz. tot defen dage toe tgegens ons ende onfe heerlicheit misdaen off gebruect mochten hebben des foo hebben wij onfer getruwer ftede van Dordrecht geloift ende gelouen mit defen brieue voir ons ende voir onfe nacomelingen dat fii twaleff perfonen kiefen fullen mogen die hem genuegen die berucht fiin van den vpfet ende ongeual dat binnen ons ftede van Dordrecht was des dijnsdages na jaersdage lellleden twelke fii gedaen hebben ende fiin defe hier na gefcreuen alfe Jan Scoenhout Heynricx zoen Willem Duuck Claes Oems zoen Goidfchalc Gillijs zoen Jacob Mertens zoen Jacob die Goede Jacob zoen Sander Vinck Harmans zoen Jan Zegers zoen Arent Meus zoen Coftiin Willems zoen Heynric Paeu Sander zoen Gerairt Tielmans zoen ende Harman die Goede Jacobs zoen ende defe fullen ewelike wefen ende bliuen wt allen onfen landen ende mit geenre gracie in mogen comen om hoirre misdaden ende brueken wille die fi vpten dijnsdach voirfz. ende anders gebrueót, hebben jegens ons onfer goeder ftede van Dordrecht ende onfer gemeynte aldair. Ende wairt dat fii tot eniger tijt het wair mit gracie off mit beden off anders enichfins in enich van onfen landen off binnen enigen palen van onfen lande quamen dat menfe dan fal mogen toeuen ende houden ende dair ouer rechten als ouer verwonnen lude mit rechte. Voirt wes correxie feggen verbande zoeninge off desgelijcx onfe ftede voirfz. maken ordineren feggen off doen fullen mit onfen fcout fcepenen rade ende achten van onfer ftede voirfz. roerende van den ongeual ende vpfet voim. dat wij dat vaft ende geftade ende van wairde houden fullen tot èwigen dagen ende dair niet tgegens comen noch doen comen mit geenre bede noch gracie off anders enichfins behoudelic dat Philips die baftairt van der Lecke ende Jan van der Maelfteden hoir brueken ende misdaden dair fi binnen onfer ftede voirfz. om geghifelt leggen als van den vpfet voirfz. beteren fullen bi tween off drien van onfen rade ende bi onfen gerechte ende achten van onfer ftede voirgenoemt. Ende wes geit van eniger correxien zoeningen off . feggen off desgelijcx als van den vpfette voirfz. comen fal dair fullen wij off hebben tweedeel ende onfe ftede voirfz. dat derdendeel. Item hebben wij onfer goeder ftede van Dordrecht ende allen horen poorteren voirfz. gelooft ende gelouen voir ons ende onfe nacomelingen dat wij hem ende al hoir poorteren voirfz. tot ewigen dagen ontheffen fullen ende onluft doen verdragen van fuiken doden ende dootflagen alffer in den ongeualle voirfz. doot bleuen ende gefchieden ende dair off doen quijt fcelden ende onbelaft laten van den vrienden van der doder hant vp onfen cofte fonder argelift. Ende fullen voirt doen gebieden ouer al in onfen landen binnen fteden ende dair buten wair yement die onfe goede ftede voirfz. off yement van horen poorteren ergent van den on-

ge-

Sluiten