Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER

ge te doen van een gerechte dardepart van de Somme, met welke een yder voor een geheel jaar zal werden aangeflagen, en alzoo het contingent ingegaan dén i January, en verfcheenen den laatsten April 1749. 16 May 1749. . 179

Publicatie, nopens de Vyf Speciën, ingegaan den 1 May 1749. 19 May 1749. ... 19a

Notificatie, van een Ordonnantie om Rundvee van buiten in deze Provintie ingevoert , ten rninften een maand lang afzonderlyk, en buiten communicatie met andere Beesten te houden, zonder die in deze tusfchen tyd aan een ander te mogen verkopen of op eenigerhande wyze over te doen , by prene van vyftig Goud. guldens. 19 May 1749. . . . .195

Publicatie, ter fliptere uitvoeringe van de Quotifatie, by Placaat van den 16 May 1749 gearrefteert, met ordre aan de refpeétive Gerechten en Magiftraten, om het gebrek yder in den zynen aan te vullen, en op de Cohieren van Quotifatie compleet te brengen de fomme, aan hunne refpe&ive Diftriéten te laste komende. 19 Augusty 1749 200

Publicatie, nopens de uitftelling van de Jagt tydt. 19 Augusty 1749. .... 203

Publicatie, waar by een ygelyk het zy Burger of Inwoonder dezer Provincie, het zy Vreemdeling, onder zekere voorwaarden verboden word het

veilen

Sluiten